Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm LOG2 trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOG2 trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOG2 trả về logarit cơ số 2 của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOG2 trong MySQL là:

LOG2( number )

Trong đó:

number: Số để lấy logarit cơ số 2. Số phải lớn hơn 0.

Lưu ý:

  • Hàm LOG2 sẽ trả về NULL, nếu number nhỏ hơn hoặc bằng 0.

3. Version

Hàm LOG2 có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.3

4. Ví dụ

mysql> SELECT LOG2(0);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT LOG2(7);
Ket qua: 2.807354922057604

mysql> SELECT LOG2(2048);
Ket qua: 11

mysql> SELECT LOG2(1);
Ket qua: 0

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP