Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm QUARTER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm QUARTER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm QUARTER trả về quý của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm QUARTER trong MySQL là:

QUARTER( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất quý.

Lưu ý:

  • Hàm QUARTER trả về quý (một số từ 1 đến 4) cho một giá trị ngày.
  • Những ngày có tháng Jan-Mar sẽ trả về 1.
  • Những ngày có tháng Apr-Jun sẽ trả về 2.
  • Những ngày có tháng Jul-Sep sẽ trả về 3.
  • Những ngày có tháng Oct-Dec sẽ trả về 4.

3. Version

Hàm QUARTER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT QUARTER('2019-03-28');
Ket qua: 1

mysql> SELECT QUARTER('2019-03-28 15:25:05');
Ket qua: 1

mysql> SELECT QUARTER('2019-04-20');
Ket qua: 2

mysql> SELECT QUARTER('2019-07-20');
Ket qua: 3

mysql> SELECT QUARTER('2019-10-25');
Ket qua: 4

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP