Hàm REPEAT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm REPEAT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm REPEAT lặp lại một chuỗi số lần xác định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm REPEAT trong MySQL là:

REPEAT( string, number )

Trong đó:

string: Chuỗi để lặp lại.

number: Số lần lặp lại chuỗi.

Lưu ý:

  • Nếu number nhỏ hơn 1, hàm REPEAT sẽ trả về một chuỗi trống.

3. Version

Chức năng REPEAT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT REPEAT('free', 2);
Ket qua: 'freefree'

mysql> SELECT REPEAT('FREE', 5);
Ket qua: 'FREEFREEFREEFREEFREE'

mysql> SELECT REPEAT('freetuts.net', 2);
Ket qua: 'freetuts.netfreetuts.net'

mysql> SELECT REPEAT(' ', 10);
Ket qua: '          '

mysql> SELECT REPEAT(323, 2);
Ket qua: '323323'

mysql> SELECT REPEAT('freetuts.net', 0);
Ket qua: ''

 

Nguồn: freetuts.net