Hàm STRCMP trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm STRCMP trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm STRCMP kiểm tra xem hai chuỗi có giống nhau hay không.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm STRCMP trong MySQL là:

STRCMP( string1, string2 )

Trong đó:

string1string2: Hai chuỗi được so sánh với nhau.

Lưu ý:

  • Nếu chuỗi1 và chuỗi2 giống nhau, hàm STRCMP sẽ trả về 0.
  • Nếu chuỗi1 nhỏ hơn chuỗi2, hàm STRCMP sẽ trả về -1.
  • Nếu chuỗi1 lớn hơn chuỗi2, hàm STRCMP sẽ trả về 1.

3. Version

Hàm STRCMP có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT STRCMP('freetuts.net', 'freetuts.net');
Ket qua: 0

mysql> SELECT STRCMP('freetuts.net', 'myfreetuts.net');
Ket qua: -1

mysql> SELECT STRCMP('freetutsb.net', 'freetutsa.net');
Ket qua: 1

 

Nguồn: freetuts.net