Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm SUBTIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SUBTIME trả về giá trị giờ/ngày giờ mà sau đó một khoảng thời gian nhất định đã bị trừ.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SUBTIME trong MySQL là:

SUBTIME( start_value, time )

Trong đó:

  • start_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ mà khoảng thời gian nên được trừ đi.
  • time: Giá trị của khoảng thời gian mà bạn muốn trừ. Nó có thể là một số dương hoặc âm.

3. Version

Hàm SUBTIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT SUBTIME('2019-04-11 08:40:20.000005', '2.000005');
Ket qua: '2019-04-11 08:40:18'

mysql> SELECT SUBTIME('2019-04-11 08:40:20.000005', '5:7.000001');
Ket qua: '2019-04-11 03:33:20.000004'

mysql> SELECT SUBTIME('2019-04-11 08:40:20.000005', '6:3:2.000001');
Ket qua: '2019-04-11 02:37:18.000004'

mysql> SELECT SUBTIME('2019-04-11 08:40:20.000005', '2 6:3:2.000001');
Ket qua: '2019-04-09 02:37:18.000004'

mysql> SELECT SUBTIME('05:18:23.998998', '0.000007');
Ket qua: '05:18:23.998991'

mysql> SELECT SUBTIME('01:19:23.999998', '6.000003');
Ket qua: '01:19:17.999995'

mysql> SELECT SUBTIME('06:17:23.000001', '8:12:15.003441');
Ket qua: '-01:54:52.003440'

mysql> SELECT SUBTIME('03:12:22.000001', '-8:12:15.003441');
Ket qua: '11:24:37.003442'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP