Home > Java > Các hàm Java > Phương thức addAll() trong ArrayList Java

Phương thức addAll() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức addAll() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thêm tập hợp các phần tử vào danh sách mảng.

Phương thức addAll() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức addAll() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.addAll(int index, Collection c)

Trong đó:

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • index (option) - chỉ mục mà tại đó tất cả các phần tử của một tập hợp được chèn vào.
 • Collection - tập có chứa các phần tử sẽ được chèn vào.

Phương thức trả về true nếu tập được chèn thành công vào danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có hai mảng arr1 = [1, 2] và arr2 = [3, 4], bây giờ sẽ thêm mảng arr2 vào mảng arr1.

arr1.addAll(arr2);

Như vậy sau khi thêm vào thì mảng arr1 bây giờ có các phần tử như sau: arr1 = [1, 2, 3, 4].

Cách dùng phương thức addAll() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức addAll(). Cụ thể mình sẽ sử dụng phương thức addAll() để thêm các phần tử trong mảng primeNumbers vào mảng numbers.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // tạo một mảng ArrayList primeNumbers
  ArrayList<Integer> primeNumbers = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng primeNumbers
  primeNumbers.add(3);
  primeNumbers.add(5);
  System.out.println("Các phần tử của mảng 1: " + primeNumbers);

  // tạo một mảng ArrayList numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  numbers.add(1);
  numbers.add(2);
  System.out.println("Các phần tử của mảng 2: " + numbers);
  // thêm tất cả các phần tử của mảng primeNumbers vào mảng numbers
  numbers.addAll(primeNumbers);
  System.out.println("Các phần tử của mảng 2 sau khi thêm: " + numbers);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

addall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức addAll() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP