CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức retainAll() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức retainAll() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để giữ lại các phần tử của mảng arraylist có trong một tập các phần tử nào đó.

Phương thức retainAll() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức retainAll() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.retainAll(Collection c);

Trong đó:

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • Collection - các phần tử được giữ lại trong mảng.

Phương thức trả về true nếu các phần tử bị xóa khỏi danh sách mảng.

*Lưu ý: tất cả các phần tử không có trong tập được chỉ định sẽ bị xóa khỏi danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr1 = [1, 4, 5, 6 ,7 ,8. 9] và arr2 = [4, 5, 6]. Bây giờ trong mảng arr1 chỉ giữ lại các phần tử có trong mảng arr2.

arr1.retainAll(arr2);

Như vậy mảng arr1 sẽ còn lại các phần tử [4, 5, 6], còn các phần tử khác sẽ bị xóa khỏi mảng arr1.

Cách dùng phương thức retainAll() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức retainAll().

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một mảng ArrayList numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử cho mảng numbers
  numbers.add(1);
  numbers.add(2);
  numbers.add(3);
  numbers.add(4);
  numbers.add(5);
  System.out.println("Các phần tử có trong mảng numbers: " + numbers);

  //khai báo một mảng ArrayList primeNumbers là các số nguyên tố
  ArrayList<Integer> primeNumbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử là các số nguyên tố vào mảng primeNumbers
  primeNumbers.add(2);
  primeNumbers.add(3);
  primeNumbers.add(5);
  System.out.println("Các phần tử có trong mảng primeNumbers : " + primeNumbers);

  // giữ lại các phần tử chung của hai mảng
  numbers.retainAll(primeNumbers);
  System.out.println("Các phần tử được giữ lại: " + numbers);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

retainall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức retainAll() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top