Home > Java > Các hàm Java > Phương thức retainAll() trong ArrayList Java

Phương thức retainAll() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức retainAll() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để giữ lại các phần tử của mảng arraylist có trong một tập các phần tử nào đó.

Phương thức retainAll() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức retainAll() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.retainAll(Collection c);

Trong đó:

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • Collection - các phần tử được giữ lại trong mảng.

Phương thức trả về true nếu các phần tử bị xóa khỏi danh sách mảng.

*Lưu ý: tất cả các phần tử không có trong tập được chỉ định sẽ bị xóa khỏi danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr1 = [1, 4, 5, 6 ,7 ,8. 9] và arr2 = [4, 5, 6]. Bây giờ trong mảng arr1 chỉ giữ lại các phần tử có trong mảng arr2.

arr1.retainAll(arr2);

Như vậy mảng arr1 sẽ còn lại các phần tử [4, 5, 6], còn các phần tử khác sẽ bị xóa khỏi mảng arr1.

Cách dùng phương thức retainAll() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức retainAll().

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một mảng ArrayList numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử cho mảng numbers
  numbers.add(1);
  numbers.add(2);
  numbers.add(3);
  numbers.add(4);
  numbers.add(5);
  System.out.println("Các phần tử có trong mảng numbers: " + numbers);

  //khai báo một mảng ArrayList primeNumbers là các số nguyên tố
  ArrayList<Integer> primeNumbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử là các số nguyên tố vào mảng primeNumbers
  primeNumbers.add(2);
  primeNumbers.add(3);
  primeNumbers.add(5);
  System.out.println("Các phần tử có trong mảng primeNumbers : " + primeNumbers);

  // giữ lại các phần tử chung của hai mảng
  numbers.retainAll(primeNumbers);
  System.out.println("Các phần tử được giữ lại: " + numbers);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

retainall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức retainAll() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP