CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức add() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức add() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thêm một phần tử vào danh sách mảng tại vị trí chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức add() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức add() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.add(int index, E element)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • index (tùy chọn) - chỉ sô mà tại đó phần tử được chèn vào.
 • element - phần tử sẽ được chèn

Nếu tham số chỉ mục (index) không được truyền, phần tử sẽ được thêm vào cuối danh sách mảng.

Phương thức trả về true nếu phần tử được chèn thành công.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 5, 6, 8], bây giờ sẽ chèn một phần tử là số 3 vào vị trí số 2.

arr.add(2, 3);

Như vậy sau khi chèn thì mảng bây giờ sẽ có các phần tử như sau: arr = [1, 5, 3, 6, 8]

Cách dùng phương thức add() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức add(). Cụ thể mình sẽ thêm các phần tử vào một mảng ở các vị trí khác nhau.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //tạo một ArrayList có tên là primeNumbers
  ArrayList<Integer> primeNumbers = new ArrayList<>();
  //sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào primeNumbers
  primeNumbers.add(2);
  primeNumbers.add(3);
  primeNumbers.add(5);
  //chèn phần tử số 8 vào vị trí thứ 2 trong mảng ArrayList
  primeNumbers.add(2,8);
  //hiển thị mảng primeNumbers ra màn hình
  System.out.println("Các phần tử trong mảng sau khi thêm: " + primeNumbers);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

add 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức add() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top