Home > Java > Các hàm Java > Phương thức add() trong ArrayList Java
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Phương thức add() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức add() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thêm một phần tử vào danh sách mảng tại vị trí chỉ định.

Phương thức add() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức add() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.add(int index, E element)

Trong đó:

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • index (tùy chọn) - chỉ sô mà tại đó phần tử được chèn vào.
 • element - phần tử sẽ được chèn

Nếu tham số chỉ mục (index) không được truyền, phần tử sẽ được thêm vào cuối danh sách mảng.

Phương thức trả về true nếu phần tử được chèn thành công.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 5, 6, 8], bây giờ sẽ chèn một phần tử là số 3 vào vị trí số 2.

arr.add(2, 3);

Như vậy sau khi chèn thì mảng bây giờ sẽ có các phần tử như sau: arr = [1, 5, 3, 6, 8]

Cách dùng phương thức add() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức add(). Cụ thể mình sẽ thêm các phần tử vào một mảng ở các vị trí khác nhau.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //tạo một ArrayList có tên là primeNumbers
  ArrayList<Integer> primeNumbers = new ArrayList<>();
  //sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào primeNumbers
  primeNumbers.add(2);
  primeNumbers.add(3);
  primeNumbers.add(5);
  //chèn phần tử số 8 vào vị trí thứ 2 trong mảng ArrayList
  primeNumbers.add(2,8);
  //hiển thị mảng primeNumbers ra màn hình
  System.out.println("Các phần tử trong mảng sau khi thêm: " + primeNumbers);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

add 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức add() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP