Home > Java > Các hàm Java > Phương thức removeAll() trong ArrayList Java

Phương thức removeAll() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức removeAll() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để xóa tất cả các phần tử của một tập trong mảng arraylist.

Phương thức removeAll() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức removeAll() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.removeAll(Collection c);

Trong đó:

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • collection - tất cả các phần tử có trong tập sẽ bị xóa khỏi danh sách mảng.

Phương thức trả về true nếu các phần tử bị xóa khỏi danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 7, 8], bây giờ xóa tập các phần tử arr2 = [4, 5] khỏi mảng arr.

arr.removeAll(arr2);

Cách dùng phương thức removeAll() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức removeAll(). Cụ thể mình sẽ thực hiện xóa tất cả các phần tử của arraylist languages2[] khỏi arraylist languages1[].

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng arraylist mới tên languages1
  ArrayList<String> languages1 = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử vào mảng
  languages1.add("Java");
  languages1.add("English");
  languages1.add("C");
  languages1.add("Spanish");
  System.out.println("Mảng languages1: " + languages1);

  // khai báo một mảng khác tên languages2
  ArrayList<String> languages2 = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng
  languages2.add("English");
  languages2.add("Spanish");
  System.out.println("Mảng languages2: " + languages2);

  // xóa tất cả các phần tử của mảng languages2 có trong mảng languages1
  languages1.removeAll(languages2);
  System.out.println("Mảng languages1 sau khi xóa: " + languages1);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

removeall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức removeAll() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP