Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức remove() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức remove() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để xóa một phần tử khỏi mảng arraylist.

Phương thức remove() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Quảng cáo

Cú pháp phương thức remove() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

// xóa phần tử có giá trị obj khỏi mảng
arraylist.remove(Object obj)

// xóa phần tử tại vị trí index trong mảng
arraylist.remove(int index)

Trong đó:

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • obj - phần tử sẽ bị xóa khỏi danh sách mảng.
 • index - vị trí của phần tử cần xóa.

Nếu cùng một phần tử obj xuất hiện ở nhiều vị trí, thì phần tử xuất hiện đầu tiên trong danh sách mảng sẽ bị xóa.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức trả về:

Quảng cáo

 • Trả về true nếu phần tử được chỉ định có trong danh sách mảng.
 • Trả về phần tử đã loại bỏ nếu chỉ mục được truyền dưới dạng chỉ số index.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = ["Java", "C / C++", "Python"], bây giờ để xóa phần tử "Java" khỏi mảng arr ta có hai cách như sau:

//xóa phần tử bằng cách truyền giá trị của phần tử
arr.remove("Java");
//xóa phần tử bằng cách truyền vị trí index
arr.remove(0);

Cách dùng phương thức remove() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức remove(). Cụ thể mình sẽ xóa một phần tử bất kì trong mảng.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo mảng ArrayList languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  //sử dụng phương thức add() để thêm phần tử cho mảng languages
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages: " + languages);

  // xóa phần tử tại vị trí thứ 2
  String element = languages.remove(2);//gán phần tử đã xóa cho biến element
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages sau khi xóa: " + languages);
  System.out.println("Phần tử đã bị xóa là: " + element);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

remove 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức remove() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top