CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức remove() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức remove() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để xóa một phần tử khỏi mảng arraylist.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức remove() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức remove() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

// xóa phần tử có giá trị obj khỏi mảng
arraylist.remove(Object obj)

// xóa phần tử tại vị trí index trong mảng
arraylist.remove(int index)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • obj - phần tử sẽ bị xóa khỏi danh sách mảng.
 • index - vị trí của phần tử cần xóa.

Nếu cùng một phần tử obj xuất hiện ở nhiều vị trí, thì phần tử xuất hiện đầu tiên trong danh sách mảng sẽ bị xóa.

Phương thức trả về:

 • Trả về true nếu phần tử được chỉ định có trong danh sách mảng.
 • Trả về phần tử đã loại bỏ nếu chỉ mục được truyền dưới dạng chỉ số index.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = ["Java", "C / C++", "Python"], bây giờ để xóa phần tử "Java" khỏi mảng arr ta có hai cách như sau:

//xóa phần tử bằng cách truyền giá trị của phần tử
arr.remove("Java");
//xóa phần tử bằng cách truyền vị trí index
arr.remove(0);

Cách dùng phương thức remove() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức remove(). Cụ thể mình sẽ xóa một phần tử bất kì trong mảng.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo mảng ArrayList languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  //sử dụng phương thức add() để thêm phần tử cho mảng languages
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages: " + languages);

  // xóa phần tử tại vị trí thứ 2
  String element = languages.remove(2);//gán phần tử đã xóa cho biến element
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages sau khi xóa: " + languages);
  System.out.println("Phần tử đã bị xóa là: " + element);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

remove 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức remove() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top