Home > Java > Các hàm Java > Phương thức toString() trong ArrayList Java

Phương thức toString() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toString() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để xóa tất cả các phần tử của một tập trong mảng arraylist.

Phương thức toString() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức toString() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.toString()

Ở đây, arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.

Phương thức trả về một biểu diễn chuỗi của danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = ["Java", "C / C++", "Python"] và chuỗi str, bây giờ sẽ chuyển đổi mảng arr thành chuỗi str.

str = arr.toString();

Cách dùng phương thức toString() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức toString().

Cụ thể chúng ta sẽ khai báo một mảng arraylist rồi thêm các phần tử bằng phương thức add(). Sau đó sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi mảng languages[] thành chuỗi str.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo mảng arraylist languages
  ArrayList<String> languages= new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng languages
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  languages.add("C");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng: " + languages);
  //sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi mảng languages thành chuỗi list
  String str = languages.toString();
  System.out.println("Chuỗi str: " + str);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

tostring 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toString() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP