Home > Java > Các hàm Java > Phương thức subList() trong ArrayList Java

Phương thức subList() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức subList() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trích xuất các phần tử trong mảng arraylist và trả về các phần tử đó.

Phương thức subList() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức subList() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.subList(int fromIndex, int toIndex)

Trong đó:

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • fromIndex - vị trí bắt đầu từ nơi các phần tử được trích xuất.
 • toIndex - vị trí kết thúc mà các phần tử được trích xuất.

Phương thức trả về mảng các phần tử đã trích xuất.

*Lưu ý: Các phần tử trả về sẽ từ vị trí fromIndex đến vị trí toIndex -1.

sublist 01 PNG

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 6, 7, 8], bây giờ muốn lấy các phần tử từ vị trí 1 đến vị trí 3.

arr.subList(1, 3);

Như vậy thì kết quả sẽ trả về một mảng gồm hai phần tử là 4 và 5. Vì phương thức subList() sẽ trả về phần tử 1 và 2 mà thôi.

Cách dùng phương thức subList() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức subList().

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng arraylist languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng arraylist
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  languages.add("C");
  System.out.println("Các phần tử có trong mảng languages: " + languages);

  // các phần tử từ vị trí 1 đến 2 là.
  System.out.println("Các phần tử đã trích xuất: " + languages.subList(1, 3));

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

sublist 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức subList() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP