Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức indexOf() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức indexOf() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để vị trí của phần tử được chỉ định trong arraylist.

Phương thức indexOf() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Quảng cáo

Cú pháp phương thức indexOf() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.indexOf(Object obj)

Trong đó:

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • obj - phần tử cần trả về vị trí.

Nếu cùng một phần tử obj xuất hiện ở nhiều vị trí, thì vị trí của phần tử xuất hiện đầu tiên trong danh sách mảng được trả về.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức trả về:

Quảng cáo

 • Vị trí của phần tử được chỉ định từ danh sách mảng.
 • Nếu phần tử được chỉ định không tồn tại trong danh sách, phương thức indexOf () trả về -1.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 3, 4, 5, 7, 8], bây giờ trả về vị trí của phần tử 5 trong mảng.

arr.indexOf(5);

Cách dùng phương thức indexOf() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức indexOf().

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() đẻ trả về vị trí của phần từ trong mảng các số nguyên.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng arraylist
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng
  numbers.add(22);
  numbers.add(13);
  numbers.add(35);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);

  // tìm vị trí của số 13 trong mảng
  int position1 = numbers.indexOf(13);
  System.out.println("Vị trí của 13 trong mảng là: " + position1);

  // tìm vị trí của số 50 trong mảng
  int position2 = numbers.indexOf(50);
  System.out.println("Vị trí của 50 trong mảng là: " + position2);
  // ->> vì 50 không có trong mảng nên kết quả sẽ trả về -1

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() đẻ trả về vị trí của phần từ trong mảng các chuỗi.

Quảng cáo

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng arraylist mới
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  //thêm các phần tử cho mảng
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Python");
  languages.add("Java");
  languages.add("C++");
  languages.add("Java");
  System.out.println("Các ngôn ngữ bao gồm: " + languages);

  //lấy vị trí của "Java" trong mảng
  int position = languages.indexOf("Java");
  System.out.println("Vị trí xuất hiện đầu tiên của 'Java': " + position);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức indexOf() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top