Home > Java > Các hàm Java > Phương thức indexOf() trong ArrayList Java

Phương thức indexOf() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức indexOf() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để vị trí của phần tử được chỉ định trong arraylist.

Phương thức indexOf() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức indexOf() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.indexOf(Object obj)

Trong đó:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • obj - phần tử cần trả về vị trí.

Nếu cùng một phần tử obj xuất hiện ở nhiều vị trí, thì vị trí của phần tử xuất hiện đầu tiên trong danh sách mảng được trả về.

Phương thức trả về:

 • Vị trí của phần tử được chỉ định từ danh sách mảng.
 • Nếu phần tử được chỉ định không tồn tại trong danh sách, phương thức indexOf () trả về -1.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 3, 4, 5, 7, 8], bây giờ trả về vị trí của phần tử 5 trong mảng.

arr.indexOf(5);

Cách dùng phương thức indexOf() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức indexOf().

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() đẻ trả về vị trí của phần từ trong mảng các số nguyên.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng arraylist
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng
  numbers.add(22);
  numbers.add(13);
  numbers.add(35);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);

  // tìm vị trí của số 13 trong mảng
  int position1 = numbers.indexOf(13);
  System.out.println("Vị trí của 13 trong mảng là: " + position1);

  // tìm vị trí của số 50 trong mảng
  int position2 = numbers.indexOf(50);
  System.out.println("Vị trí của 50 trong mảng là: " + position2);
  // ->> vì 50 không có trong mảng nên kết quả sẽ trả về -1

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() đẻ trả về vị trí của phần từ trong mảng các chuỗi.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng arraylist mới
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  //thêm các phần tử cho mảng
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Python");
  languages.add("Java");
  languages.add("C++");
  languages.add("Java");
  System.out.println("Các ngôn ngữ bao gồm: " + languages);

  //lấy vị trí của "Java" trong mảng
  int position = languages.indexOf("Java");
  System.out.println("Vị trí xuất hiện đầu tiên của 'Java': " + position);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức indexOf() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP