Home > Java > Các hàm Java > Phương thức set() trong ArrayList Java

Phương thức set() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức set() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thay thế một phần tử tại vị trí chỉ định bằng một phần tử khác.

Phương thức set() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức set() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé. Về cú pháp thì phương thức add() và phương thức set() khá giống nhau.

// cú pháp phương thức add()
arraylist.add(int index, E element)

// cú pháp phương thức set()
arraylist.set(int index, E element)

Và cả hai phương thức đều thêm một phần tử mới vào danh sách mảng. Đây là lý do tại sao một số người coi cả hai phương thức tương tự nhau.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa chúng.

 • Phương thức set() thêm một phần tử mới tại vị trí đã chỉ định bằng cách thay thế phần tử cũ hơn tại vị trí đó.
 • Phương thức add() thêm một phần tử mới vào vị trí đã chỉ định bằng cách dịch chuyển phần tử cũ hơn về vị trí bên phải.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 6, 7], bây giờ sẽ thay thế phần tử 5 bằng phần tử 2.

arr.set(2, 2);

Như vậy sau khi thay thế thì mảng arr = [1, 4, 2, 6, 7]. Cùng với mảng arr và cũng ở vị trí thêm đó nếu sử dụng phương thức add() thì mảng arr = [1, 4, 2, 5, 6, 7 ].

Cách dùng phương thức set() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức set().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng arraylist rồi thêm các phần tử cho nó bằng phương thức add(). Sau đó sử dụng phương thức set() để thay thế phần tử trong mảng bằng một phần tử khác.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng ArrayList languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm phần tử vào mảng languages
  languages.add("Python");
  languages.add("English");
  languages.add("JavaScript");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages: " + languages);

  // thay thế phần tử tại vị trí 1 bằng phần tử "java" rồi gán phần tử bi thay thế vào biến element
  String element = languages.set(1, "Java");
  System.out.println("Mảng sau khi thay thế: " + languages);
  System.out.println("Phần tử bị thay thế: " + element);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

set 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức set() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP