CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức set() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức set() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thay thế một phần tử tại vị trí chỉ định bằng một phần tử khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức set() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức set() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé. Về cú pháp thì phương thức add() và phương thức set() khá giống nhau.

// cú pháp phương thức add()
arraylist.add(int index, E element)

// cú pháp phương thức set()
arraylist.set(int index, E element)

Và cả hai phương thức đều thêm một phần tử mới vào danh sách mảng. Đây là lý do tại sao một số người coi cả hai phương thức tương tự nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa chúng.

 • Phương thức set() thêm một phần tử mới tại vị trí đã chỉ định bằng cách thay thế phần tử cũ hơn tại vị trí đó.
 • Phương thức add() thêm một phần tử mới vào vị trí đã chỉ định bằng cách dịch chuyển phần tử cũ hơn về vị trí bên phải.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 6, 7], bây giờ sẽ thay thế phần tử 5 bằng phần tử 2.

arr.set(2, 2);

Như vậy sau khi thay thế thì mảng arr = [1, 4, 2, 6, 7]. Cùng với mảng arr và cũng ở vị trí thêm đó nếu sử dụng phương thức add() thì mảng arr = [1, 4, 2, 5, 6, 7 ].

Cách dùng phương thức set() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức set().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng arraylist rồi thêm các phần tử cho nó bằng phương thức add(). Sau đó sử dụng phương thức set() để thay thế phần tử trong mảng bằng một phần tử khác.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng ArrayList languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm phần tử vào mảng languages
  languages.add("Python");
  languages.add("English");
  languages.add("JavaScript");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages: " + languages);

  // thay thế phần tử tại vị trí 1 bằng phần tử "java" rồi gán phần tử bi thay thế vào biến element
  String element = languages.set(1, "Java");
  System.out.println("Mảng sau khi thay thế: " + languages);
  System.out.println("Phần tử bị thay thế: " + element);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

set 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức set() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top