CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức clear() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức clear() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để xóa tất cả các phần khỏi danh sách mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức clear() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức clear() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.clear()

Ở đây, arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức clear() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó, nó thực hiện các thay đổi đối với danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có một mảng arr = ["Java", "C / C++", "Python"], bây giờ muốn xóa tất cả các phần từ trong mảng arr.

arr.clear();

Cách dùng phương thức clear() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức clear().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng ArrayList rồi sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng. Sau đó gọi phương thức clear() để xóa hết các phần tử vừa thêm vào mảng.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // tạo một mảng ArrayList có tên là languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  //sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng languages
  languages.add("Java");
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Python");
  //hiển thị mảng trước khi xóa
  System.out.println("Mảng languages trước khi xóa: " + languages);

  // sử dụng phương thức clear() để xóa các phần tử trong mảng languages
  languages.clear();
  //hiển thị mảng sau khi xóa
  System.out.println("Mảng languages sau khi xóa: " + languages);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

clear 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức clear() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top