Home > Java > Các hàm Java > Phương thức clear() trong ArrayList Java

Phương thức clear() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức clear() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để xóa tất cả các phần khỏi danh sách mảng.

Phương thức clear() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức clear() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.clear()

Ở đây, arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.

Phương thức clear() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó, nó thực hiện các thay đổi đối với danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có một mảng arr = ["Java", "C / C++", "Python"], bây giờ muốn xóa tất cả các phần từ trong mảng arr.

arr.clear();

Cách dùng phương thức clear() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức clear().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng ArrayList rồi sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng. Sau đó gọi phương thức clear() để xóa hết các phần tử vừa thêm vào mảng.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // tạo một mảng ArrayList có tên là languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  //sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng languages
  languages.add("Java");
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Python");
  //hiển thị mảng trước khi xóa
  System.out.println("Mảng languages trước khi xóa: " + languages);

  // sử dụng phương thức clear() để xóa các phần tử trong mảng languages
  languages.clear();
  //hiển thị mảng sau khi xóa
  System.out.println("Mảng languages sau khi xóa: " + languages);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

clear 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức clear() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP