CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức lastIndexOf() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của một phần tử trong mảng arraylist.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức lastIndexOf() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức lastIndexOf() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.lastIndexOf(Object obj)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • obj - phần tử có vị trí sẽ được trả lại.

Nếu cùng một phần tử obj xuất hiện ở nhiều vị trí, thì vị trí của phần tử xuất hiện cuối cùng sẽ được trả về.

Phương thức trả về vị trí lần xuất hiện cuối cùng của phần tử được chỉ định từ danh sách mảng.

*Lưu ý: Nếu phần tử được chỉ định không tồn tại trong danh sách, phương thức lastIndexOf() trả về -1.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 6, 7, 8, 8], bây giờ sử dụng phương thức lastIndexOf() để trả về vị trí của số 8.

arr.lastIndexOf(8);

Như vậy kết quả trả về sẽ là 6.

Cách dùng phương thức lastIndexOf() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức lastIndexOf().

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Khai báo mảng ArrayList languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  // sủ dụng phương thức add() để thêm phần tử vào mảng languages
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Python");
  languages.add("Java");
  languages.add("C++");
  languages.add("Java");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages: " + languages);

  //lấy vị trí xuất hiện cuối cùng của "Java"
  int position1 = languages.lastIndexOf("Java");
  System.out.println("Vị trí xuất hiện cuối cùng của 'Java' là: " + position1);
  //lấy vị trí xuất hiện cuối cùng của "C"
  int position2 = languages.lastIndexOf("C");
  System.out.println("Vị trí xuất hiện cuối cùng của 'C' là: " + position2);
  // ->>> kết quả của lần này sẽ là -1, vì 'C' không có trong mảng
  
  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

lastindexof 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức lastIndexOf() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top