Home > Java > Các hàm Java > Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java

Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức lastIndexOf() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của một phần tử trong mảng arraylist.

Phương thức lastIndexOf() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức lastIndexOf() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.lastIndexOf(Object obj)

Trong đó:

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • obj - phần tử có vị trí sẽ được trả lại.

Nếu cùng một phần tử obj xuất hiện ở nhiều vị trí, thì vị trí của phần tử xuất hiện cuối cùng sẽ được trả về.

Phương thức trả về vị trí lần xuất hiện cuối cùng của phần tử được chỉ định từ danh sách mảng.

*Lưu ý: Nếu phần tử được chỉ định không tồn tại trong danh sách, phương thức lastIndexOf() trả về -1.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 6, 7, 8, 8], bây giờ sử dụng phương thức lastIndexOf() để trả về vị trí của số 8.

arr.lastIndexOf(8);

Như vậy kết quả trả về sẽ là 6.

Cách dùng phương thức lastIndexOf() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức lastIndexOf().

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Khai báo mảng ArrayList languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  // sủ dụng phương thức add() để thêm phần tử vào mảng languages
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Python");
  languages.add("Java");
  languages.add("C++");
  languages.add("Java");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages: " + languages);

  //lấy vị trí xuất hiện cuối cùng của "Java"
  int position1 = languages.lastIndexOf("Java");
  System.out.println("Vị trí xuất hiện cuối cùng của 'Java' là: " + position1);
  //lấy vị trí xuất hiện cuối cùng của "C"
  int position2 = languages.lastIndexOf("C");
  System.out.println("Vị trí xuất hiện cuối cùng của 'C' là: " + position2);
  // ->>> kết quả của lần này sẽ là -1, vì 'C' không có trong mảng
  
  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

lastindexof 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức lastIndexOf() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP