CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức isEmpty() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem một mảng arraylist nào đó có trống hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức isEmpty() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức isEmpty() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.isEmpty()

Ở đây, arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức trả về:

 • Trả về true nếu danh sách mảng không chứa bất kỳ phần tử nào.
 • Trả về false nếu danh sách mảng chứa một số phần tử.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 6, 7, 8], bây giờ muốn kiểm tra xem mảng arr có trống hay không.

arr.isEmpty();

Cách dùng phương thức isEmpty() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức isEmpty().

Cụ thể mình sẽ khai báo hai mảng, một mảng có chứa các phần tử và một mảng không chứa phần tử nào. Sau đó sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra cả hai mảng xem có trống hay không.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng ArrayList languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages: " + languages);
  // kiểm tra xem mảng languages có trống hay không
  boolean result = languages.isEmpty(); // true
  System.out.println("Mảng trống đúng hay sai? ->>>> " + result);

  // khai báo một mảng ArrayList languages
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // thêm phần tử vào mảng numbers
  numbers.add(1);
  numbers.add(3);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);
  // kiểm tra xem mảng numbers có trống hay không
  result = numbers.isEmpty(); // false
  System.out.println("Mảng trống đúng hay sai? ->>>> " + result);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

isempty 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức isEmpty() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Top