Home > Java > Các hàm Java > Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java

Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức isEmpty() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem một mảng arraylist nào đó có trống hay không.

Phương thức isEmpty() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức isEmpty() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.isEmpty()

Ở đây, arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.

Phương thức trả về:

 • Trả về true nếu danh sách mảng không chứa bất kỳ phần tử nào.
 • Trả về false nếu danh sách mảng chứa một số phần tử.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 6, 7, 8], bây giờ muốn kiểm tra xem mảng arr có trống hay không.

arr.isEmpty();

Cách dùng phương thức isEmpty() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức isEmpty().

Cụ thể mình sẽ khai báo hai mảng, một mảng có chứa các phần tử và một mảng không chứa phần tử nào. Sau đó sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra cả hai mảng xem có trống hay không.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng ArrayList languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages: " + languages);
  // kiểm tra xem mảng languages có trống hay không
  boolean result = languages.isEmpty(); // true
  System.out.println("Mảng trống đúng hay sai? ->>>> " + result);

  // khai báo một mảng ArrayList languages
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // thêm phần tử vào mảng numbers
  numbers.add(1);
  numbers.add(3);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);
  // kiểm tra xem mảng numbers có trống hay không
  result = numbers.isEmpty(); // false
  System.out.println("Mảng trống đúng hay sai? ->>>> " + result);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

isempty 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức isEmpty() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP