Home > Java > Các hàm Java > Phương thức size() trong ArrayList Java

Phương thức size() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức size() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về số lượng phần tử có trong mảng.

Phương thức size() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức size() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.size()

Ở đây, arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.

Phương thức trả về số phần tử có trong danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5, 6, 8], bây giờ trả về số lượng phần tử có trong mảng arr.

arr.size();

Cách dùng phương thức size() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức size().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng rồi thêm các phần tử bằng phương thức add(). Sau đó sử dụng phương thức size() để tìm số lượng phần tử có trong mảng và hiển thị ra màn hình.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo mảng arraylist languages
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  //sử dụng phương thức add() để thêm phần tử vào mảng languages
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng là: " + languages);

  //lấy số lượng phần tử có trong mảng rồi gán cho biến size
  int size = languages.size();
  System.out.println("Trong mảng languages có " + size + " phần tử.");

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

size 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức size() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP