Home > Java > Các hàm Java > Phương thức toArray() trong ArrayList Java

Phương thức toArray() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toArray() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để chuyển đổi một mảng arraylist thành một mảng một chiều.

Phương thức toArray() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức toArray() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.toArray(T[] arr)

Trong đó:

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • arr (option) - mảng một chiều nơi các phần tử của mảng arraylist được lưu trữ.
 • T[] chỉ kiểu định dạng của mảng.

Phương thức trả về:

 • Một mảng kiểu T nếu tham số T [] arr được truyền cho phương thức.
 • Một mảng kiểu Object nếu tham số không được truyền.

Ví dụ: chúng ta có một mảng arraylist array = [1, 4, 5, 6, 7, 8] và mảng một chiều arr = []. Bây giờ mình sẽ chuyển đổi mảng array thành mảng một chiều.

array.toArray(arr);

Cách dùng phương thức toArray() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức toArray().

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một mảng arraylist languages
  ArrayList<String> languages= new ArrayList<>();
  //sử dụng phương thức add() để thêm phần tử cho mảng languages
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  languages.add("C");
  System.out.println("Mảng arraylist languages: " + languages);
  // tạo mảng một chiều arr với độ dài bằng với độ dài của mảng languages
  String[] arr = new String[languages.size()];
  //chuyển đổi mảng arraylist languages thành mảng một chiều arr
  languages.toArray(arr);
  // xuất mảng một chiều ra màn hình
  System.out.print("Mảng một chiều arr: ");
  for(String item:arr) {
   System.out.print(item+", ");
  }
  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

toarray 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toArray() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP