java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức get() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức get() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về phần tử tại vị trí chỉ định trong mảng arraylist.

Phương thức get() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Quảng cáo

Cú pháp phương thức get() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.get(int index)

Trong đó:

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • index - vị trí của phần tử được truy cập.

Phương thức trả về phần tử hiện diện ở vị trí đã chỉ định.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr[1, 4, 6, 8], bây giờ trả về phần tử tại vị trí thứ 3 thì kết quả sẽ là 8.

Quảng cáo

arr.get(3);

Cách dùng phương thức get() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức get().

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sử dụng phương thức get() để lấy phần tử trong mảng các chuỗi.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // tạo mới một arraylist
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng là: " + languages);

  // lấy phần tử ở ví trí số 1
  String element = languages.get(1);
  System.out.println("Phần tử ở vị trí số 1 là: " + element);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

get PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sử dụng phương thức get() để lấy phần tử trong mảng các số nguyên.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo mới một arraylist
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm phần tử cho mảng numbers
  numbers.add(22);
  numbers.add(13);
  numbers.add(35);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);

  // lấy phần tử tại vị trí số 2
  int element = numbers.get(2);
  System.out.println("Phần tử tại vị trí số hai là: " + element);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

Quảng cáo

get 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức get() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top