Home > Java > Các hàm Java > Phương thức get() trong ArrayList Java

Phương thức get() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức get() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về phần tử tại vị trí chỉ định trong mảng arraylist.

Phương thức get() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức get() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.get(int index)

Trong đó:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • index - vị trí của phần tử được truy cập.

Phương thức trả về phần tử hiện diện ở vị trí đã chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr[1, 4, 6, 8], bây giờ trả về phần tử tại vị trí thứ 3 thì kết quả sẽ là 8.

arr.get(3);

Cách dùng phương thức get() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức get().

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sử dụng phương thức get() để lấy phần tử trong mảng các chuỗi.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // tạo mới một arraylist
  ArrayList<String> languages = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng
  languages.add("JavaScript");
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng là: " + languages);

  // lấy phần tử ở ví trí số 1
  String element = languages.get(1);
  System.out.println("Phần tử ở vị trí số 1 là: " + element);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

get PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sử dụng phương thức get() để lấy phần tử trong mảng các số nguyên.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo mới một arraylist
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm phần tử cho mảng numbers
  numbers.add(22);
  numbers.add(13);
  numbers.add(35);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);

  // lấy phần tử tại vị trí số 2
  int element = numbers.get(2);
  System.out.println("Phần tử tại vị trí số hai là: " + element);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

get 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức get() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP