CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức clone() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức clone() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tạo một mảng copy từ mảng ban đầu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức clone() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức clone() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.clone()

Ở đây, arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức trả về một bản copy của đối tượng ArrayList.

Ví dụ: chúng ta có một mảng arr = [1, 3, 5, 6], bây giờ copy một mảng mới arrNew với các phần tử giống hệt của mảng arr.

arrNew = arr.clone();

Như vậy sau khi copy thì mảng arrNew sẽ có các phần tử [1, 3, 5, 6].

Cách dùng phương thức clone() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức clone().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng number rồi thêm các phần tử bằng phương thức add(). Sau đó sử dụng phương thức clone() để tạo một bản copy cloneNumber với các phần tử y hệt number.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một ArrayList có tên là number
  ArrayList<Integer> number = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng number
  number.add(1);
  number.add(3);
  number.add(5);
  System.out.println();
  System.out.println("Các phần tử trong mảng number: " + number);
  // khai báo một arraylist bản clone để copy từ mảng number
  ArrayList<Integer> cloneNumber = (ArrayList<Integer>)number.clone();
  System.out.println("Các phần tử trong mảng cloneNumber: " + cloneNumber);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

clone 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức clone() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top