Home > Java > Các hàm Java > Phương thức clone() trong ArrayList Java

Phương thức clone() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức clone() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tạo một mảng copy từ mảng ban đầu.

Phương thức clone() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức clone() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.clone()

Ở đây, arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.

Phương thức trả về một bản copy của đối tượng ArrayList.

Ví dụ: chúng ta có một mảng arr = [1, 3, 5, 6], bây giờ copy một mảng mới arrNew với các phần tử giống hệt của mảng arr.

arrNew = arr.clone();

Như vậy sau khi copy thì mảng arrNew sẽ có các phần tử [1, 3, 5, 6].

Cách dùng phương thức clone() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức clone().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng number rồi thêm các phần tử bằng phương thức add(). Sau đó sử dụng phương thức clone() để tạo một bản copy cloneNumber với các phần tử y hệt number.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một ArrayList có tên là number
  ArrayList<Integer> number = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng number
  number.add(1);
  number.add(3);
  number.add(5);
  System.out.println();
  System.out.println("Các phần tử trong mảng number: " + number);
  // khai báo một arraylist bản clone để copy từ mảng number
  ArrayList<Integer> cloneNumber = (ArrayList<Integer>)number.clone();
  System.out.println("Các phần tử trong mảng cloneNumber: " + cloneNumber);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

clone 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức clone() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP