Home > Java > Các hàm Java > Phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức containsAll() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem mảng arraylist có chứa tất cả các phần tử trong tập chỉ định hay không.

Phương thức containsAll() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.containsAll(Collection c);

Trong đó:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • Collection - tập các phần tử cần kiểm tra.

Phương thức trả về true nếu danh sách mảng chứa tất cả các phần tử của tập được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr1 = [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9] và mảng arr2 = [1, 8]. Bây giờ kiểm tra xem các phần tử trong mảng arr2 có trong mảng arr1 hay không.

arr1.containsAll(arr2);

Cách dùng phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức containsAll(). Cụ thể mình sẽ khai báo hai mảng arraylist rồi kiểm tra xem chúng có chứa nhau hay không.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo mảng ArrayList languages1
  ArrayList<String> languages1 = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng languages1
  languages1.add("JavaScript");
  languages1.add("Python");
  languages1.add("Java");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages1: " + languages1);

  // khai báo mảng ArrayList languages2
  ArrayList<String> languages2 = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng languages2
  languages2.add("Java");
  languages2.add("Python");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages2: " + languages2);

  // kiểm tra xem languages1 có trong languages2
  boolean result1 = languages1.containsAll(languages2);
  System.out.println("languages1 chứa tất cả các phần tử của languages2: " + result1);

  // kiểm tra xem languages2 có trong languages1
  boolean result2 = languages2.containsAll(languages1);
  System.out.println("languages2 chứa tất cả các phần tử của languages1: " + result2);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

containsall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức containsAll() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP