CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức containsAll() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem mảng arraylist có chứa tất cả các phần tử trong tập chỉ định hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức containsAll() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.containsAll(Collection c);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • Collection - tập các phần tử cần kiểm tra.

Phương thức trả về true nếu danh sách mảng chứa tất cả các phần tử của tập được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr1 = [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9] và mảng arr2 = [1, 8]. Bây giờ kiểm tra xem các phần tử trong mảng arr2 có trong mảng arr1 hay không.

arr1.containsAll(arr2);

Cách dùng phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức containsAll(). Cụ thể mình sẽ khai báo hai mảng arraylist rồi kiểm tra xem chúng có chứa nhau hay không.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo mảng ArrayList languages1
  ArrayList<String> languages1 = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng languages1
  languages1.add("JavaScript");
  languages1.add("Python");
  languages1.add("Java");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages1: " + languages1);

  // khai báo mảng ArrayList languages2
  ArrayList<String> languages2 = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng languages2
  languages2.add("Java");
  languages2.add("Python");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages2: " + languages2);

  // kiểm tra xem languages1 có trong languages2
  boolean result1 = languages1.containsAll(languages2);
  System.out.println("languages1 chứa tất cả các phần tử của languages2: " + result1);

  // kiểm tra xem languages2 có trong languages1
  boolean result2 = languages2.containsAll(languages1);
  System.out.println("languages2 chứa tất cả các phần tử của languages1: " + result2);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

containsall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức containsAll() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top