CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức containsAll() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem mảng arraylist có chứa tất cả các phần tử trong tập chỉ định hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức containsAll() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.containsAll(Collection c);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • Collection - tập các phần tử cần kiểm tra.

Phương thức trả về true nếu danh sách mảng chứa tất cả các phần tử của tập được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr1 = [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9] và mảng arr2 = [1, 8]. Bây giờ kiểm tra xem các phần tử trong mảng arr2 có trong mảng arr1 hay không.

arr1.containsAll(arr2);

Cách dùng phương thức containsAll() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức containsAll(). Cụ thể mình sẽ khai báo hai mảng arraylist rồi kiểm tra xem chúng có chứa nhau hay không.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo mảng ArrayList languages1
  ArrayList<String> languages1 = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng languages1
  languages1.add("JavaScript");
  languages1.add("Python");
  languages1.add("Java");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages1: " + languages1);

  // khai báo mảng ArrayList languages2
  ArrayList<String> languages2 = new ArrayList<>();
  // thêm các phần tử cho mảng languages2
  languages2.add("Java");
  languages2.add("Python");
  System.out.println("Các phần tử trong mảng languages2: " + languages2);

  // kiểm tra xem languages1 có trong languages2
  boolean result1 = languages1.containsAll(languages2);
  System.out.println("languages1 chứa tất cả các phần tử của languages2: " + result1);

  // kiểm tra xem languages2 có trong languages1
  boolean result2 = languages2.containsAll(languages1);
  System.out.println("languages2 chứa tất cả các phần tử của languages1: " + result2);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

containsall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức containsAll() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải