Home > Java > Các hàm Java > Phương thức forEach() trong ArrayList Java

Phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức forEach() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để duyệt từng phần tử của mảng arraylist.

Phương thức forEach() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.forEach(Consumer<E> action)

Trong đó:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • action - các hành động được thực hiện trên mỗi phần tử của danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5], bây giờ thực hiện nhân các phần tử trong mảng với 2.

arr.forEach((e) -> {
     e = e * 2;
 });

Trong đó e sẽ đại diện cho từng phần tử trong mảng arr.

Cách dùng phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức forEach(). Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng các số nguyên, sau đó sử dụng phương thức forEach() để nhân các phần tử với 10.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo mảng ArrayList numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng numbers
  numbers.add(1);
  numbers.add(2);
  numbers.add(3);
  numbers.add(4);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);
  // Nhân với 10 cho tất cả các phần tử
  System.out.print("Mảng sau khi nhân các phần tử với 10: ");
  // sử dụng forEach() để duyệt từng phần tử trong mảng
  numbers.forEach((e) -> {
   e = e * 10;
   System.out.print(e + " ");
  });

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

foreach 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức forEach() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP