Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức forEach() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để duyệt từng phần tử của mảng arraylist.

Phương thức forEach() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Quảng cáo

Cú pháp phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.forEach(Consumer<E> action)

Trong đó:

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • action - các hành động được thực hiện trên mỗi phần tử của danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5], bây giờ thực hiện nhân các phần tử trong mảng với 2.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
arr.forEach((e) -> {
     e = e * 2;
 });

Trong đó e sẽ đại diện cho từng phần tử trong mảng arr.

Quảng cáo

Cách dùng phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức forEach(). Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng các số nguyên, sau đó sử dụng phương thức forEach() để nhân các phần tử với 10.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo mảng ArrayList numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng numbers
  numbers.add(1);
  numbers.add(2);
  numbers.add(3);
  numbers.add(4);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);
  // Nhân với 10 cho tất cả các phần tử
  System.out.print("Mảng sau khi nhân các phần tử với 10: ");
  // sử dụng forEach() để duyệt từng phần tử trong mảng
  numbers.forEach((e) -> {
   e = e * 10;
   System.out.print(e + " ");
  });

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

foreach 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức forEach() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top