CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức forEach() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để duyệt từng phần tử của mảng arraylist.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức forEach() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.forEach(Consumer<E> action)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • action - các hành động được thực hiện trên mỗi phần tử của danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 4, 5], bây giờ thực hiện nhân các phần tử trong mảng với 2.

arr.forEach((e) -> {
     e = e * 2;
 });

Trong đó e sẽ đại diện cho từng phần tử trong mảng arr.

Cách dùng phương thức forEach() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức forEach(). Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng các số nguyên, sau đó sử dụng phương thức forEach() để nhân các phần tử với 10.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo mảng ArrayList numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng numbers
  numbers.add(1);
  numbers.add(2);
  numbers.add(3);
  numbers.add(4);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng numbers: " + numbers);
  // Nhân với 10 cho tất cả các phần tử
  System.out.print("Mảng sau khi nhân các phần tử với 10: ");
  // sử dụng forEach() để duyệt từng phần tử trong mảng
  numbers.forEach((e) -> {
   e = e * 10;
   System.out.print(e + " ");
  });

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

foreach 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức forEach() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top