Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức sort() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức sort() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để sắp xếp các phần tử trong mảng theo một trật tự nhất định.

Phương thức sort() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;.

Quảng cáo

Ngoài ra các bạn cần thêm thư viện Comparator để sử dụng các thuộc tính trong thư viện: import java.util.Comparator;

Cú pháp phương thức sort() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.sort(Comparator c)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • Comparator - chỉ định thứ tự sắp xếp của danh sách mảng.

Phương thức sort() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó, nó chỉ thay đổi thứ tự của các phần tử trong một danh sách mảng.

Quảng cáo

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 7, 2, 9, 3, 11], bây giờ sử dụng phương thức sort() để sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

arr.sort(Comparator.naturalOrder());

Như vậy sau khi sắp xếp thì mảng arr = [1, 2, 3, 7, 9. 11].

Cách dùng phương thức sort() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức sort().

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng ArrayList numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // thêm phần tử cho mảng numbers
  numbers.add(3);
  numbers.add(1);
  numbers.add(14);
  numbers.add(5);
  System.out.println("Mảng chưa sắp xếp: " + numbers);
  // sử dụng phương thức sort() để sắp xếp theo thứ tự tăng dần
  numbers.sort(Comparator.naturalOrder());
  System.out.println("Mảng sau khi sắp xếp tăng dần: " + numbers);
  // sử dụng phương thức sort() để sắp xếp theo thứ tự giảm dần
  numbers.sort(Comparator.reverseOrder());
  System.out.println("Mảng sau khi sắp xếp giảm dần: " + numbers);
  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

sort 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức sort() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top