Home > Java > Các hàm Java > Phương thức sort() trong ArrayList Java

Phương thức sort() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức sort() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để sắp xếp các phần tử trong mảng theo một trật tự nhất định.

Phương thức sort() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;.

Ngoài ra các bạn cần thêm thư viện Comparator để sử dụng các thuộc tính trong thư viện: import java.util.Comparator;

Cú pháp phương thức sort() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

arraylist.sort(Comparator c)

Trong đó:

 • arraylist là một đối tượng của lớp ArrayList.
 • Comparator - chỉ định thứ tự sắp xếp của danh sách mảng.

Phương thức sort() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó, nó chỉ thay đổi thứ tự của các phần tử trong một danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có mảng arr = [1, 7, 2, 9, 3, 11], bây giờ sử dụng phương thức sort() để sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

arr.sort(Comparator.naturalOrder());

Như vậy sau khi sắp xếp thì mảng arr = [1, 2, 3, 7, 9. 11].

Cách dùng phương thức sort() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức sort().

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một mảng ArrayList numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // thêm phần tử cho mảng numbers
  numbers.add(3);
  numbers.add(1);
  numbers.add(14);
  numbers.add(5);
  System.out.println("Mảng chưa sắp xếp: " + numbers);
  // sử dụng phương thức sort() để sắp xếp theo thứ tự tăng dần
  numbers.sort(Comparator.naturalOrder());
  System.out.println("Mảng sau khi sắp xếp tăng dần: " + numbers);
  // sử dụng phương thức sort() để sắp xếp theo thứ tự giảm dần
  numbers.sort(Comparator.reverseOrder());
  System.out.println("Mảng sau khi sắp xếp giảm dần: " + numbers);
  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

sort 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức sort() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP