CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức contains() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức contains() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra một phần tử có nằm trong mảng arraylist.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức contains() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức contains() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.contains(Object obj)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • obj - phần tử được kiểm tra.

Phương thức trả về:

 • Trả về true nếu phần tử được chỉ định có trong danh sách mảng.
 • Trả về false nếu phần tử được chỉ định không có trong danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có một mảng arr = [1, 3, 5, 6, 7], bây giờ kiểm tra xem phần tử 3 có trong mảng hay không.

arr.contains(3);

Cách dùng phương thức contains() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức contains().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng numbers rồi thêm các phần tử bằng phương thức add(). Sau đó sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem một phần tử nào có trong mảng numbers hay không.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một arraylist có tên là numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng numbers
  numbers.add(2);
  numbers.add(3);
  numbers.add(5);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng number: " + numbers);

  // kiểm tra xem 3 có trong mảng numbers hay không
  System.out.print("3 có trong danh sách mảng numbers: ");
  System.out.println(numbers.contains(3));

  // kiểm tra xem 1 có trong mảng numbers hay không
  System.out.print("1 có trong danh sách mảng numbers: ");
  System.out.println(numbers.contains(1));

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

contains 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức contains() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top