Home > Java > Các hàm Java > Phương thức contains() trong ArrayList Java
Cần 5 bạn đang học CNTT dịch tutorials từ trang W3School, nhuận bút 20k - 40k / bài. Chi tiết liên hệ Zalo: 0979306603.

Phương thức contains() trong ArrayList Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức contains() trong ArrayList Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra một phần tử có nằm trong mảng arraylist.

Phương thức contains() là phương thức có sẵn trong thư viện ArrayList, vì vậy để sử dụng được nó các bạn phải khai báo đã nhé: import java.util.ArrayList;

Cú pháp phương thức contains() trong ArrayList Java

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

arraylist.contains(Object obj)

Trong đó:

 • arraylist - một đối tượng của lớp ArrayList.
 • obj - phần tử được kiểm tra.

Phương thức trả về:

 • Trả về true nếu phần tử được chỉ định có trong danh sách mảng.
 • Trả về false nếu phần tử được chỉ định không có trong danh sách mảng.

Ví dụ: chúng ta có một mảng arr = [1, 3, 5, 6, 7], bây giờ kiểm tra xem phần tử 3 có trong mảng hay không.

arr.contains(3);

Cách dùng phương thức contains() trong ArrayList Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho cách dùng của phương thức contains().

Cụ thể mình sẽ khai báo một mảng numbers rồi thêm các phần tử bằng phương thức add(). Sau đó sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem một phần tử nào có trong mảng numbers hay không.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một arraylist có tên là numbers
  ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  // sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử vào mảng numbers
  numbers.add(2);
  numbers.add(3);
  numbers.add(5);
  System.out.println("Các phần tử trong mảng number: " + numbers);

  // kiểm tra xem 3 có trong mảng numbers hay không
  System.out.print("3 có trong danh sách mảng numbers: ");
  System.out.println(numbers.contains(3));

  // kiểm tra xem 1 có trong mảng numbers hay không
  System.out.print("1 có trong danh sách mảng numbers: ");
  System.out.println(numbers.contains(1));

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

contains 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức contains() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong ArrayList, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức add() trong ArrayList Java
Phương thức addAll() trong ArrayList Java
Phương thức clear() trong ArrayList Java
Phương thức clone() trong ArrayList Java
Phương thức contains() trong ArrayList Java
Phương thức get() trong ArrayList Java
Phương thức indexOf() trong ArrayList Java
Phương thức removeAll() trong ArrayList Java
Phương thức remove() trong ArrayList Java
Phương thức size() trong ArrayList Java
Phương thức isEmpty() trong ArrayList Java
Phương thức subList() trong ArrayList Java
Phương thức set() trong ArrayList Java
Phương thức sort() trong ArrayList Java
Phương thức toArray() trong ArrayList Java
Phương thức toString() trong ArrayList Java
Phương thức lastIndex() trong ArrayList Java
Phương thức retainAll() trong ArrayList Java
Phương thức containsAll() trong ArrayList Java
Phương thức forEach() trong ArrayList Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP