NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chia mảng thành 4 mảng con có kích thước bằng nhau trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo một mảng số nguyên 8x3 có giá trị trong phạm vi từ 10 đến 34 với chênh lệch là 1. Sau đó, ta sẽ chia mảng thành bốn mảng con có kích thước bằng nhau. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng NumPy và thực hiện việc chia mảng thành các mảng con.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng số nguyên 8x3

Mình sử dụng hàm np.arange() để tạo mảng số nguyên 8x3 với phạm vi từ 10 đến 34 và chênh lệch là 1.

start = 10
end = 34
step = 1
array_data = np.arange(start, end + 1, step).reshape(8, 3)

Bước 3: Chia mảng thành các mảng con bằng nhau

Mình sử dụng hàm np.split() để chia mảng thành các mảng con có kích thước bằng nhau.

split_arrays = np.split(array_data, 4)

Bước 4: In các mảng con sau khi chia

Cuối cùng sử dụng vòng lặp để in các mảng con sau khi đã chia mảng.

print("Các mảng con sau khi chia:")
for i, split_array in enumerate(split_arrays):
    print(f"Mảng con {i+1}:\n{split_array}\n")

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Các mảng con sau khi chia:
Mảng con 1:
[[10 11 12]
 [13 14 15]]

Mảng con 2:
[[16 17 18]
 [19 20 21]]

Mảng con 3:
[[22 23 24]
 [25 26 27]]

Mảng con 4:
[[28 29 30]
 [31 32 33]]

Chúc mừng bạn đã thành công tạo mảng số nguyên 8x3 và chia mảng thành bốn mảng con có kích thước bằng nhau. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng NumPy và thực hiện việc chia mảng thành các mảng con. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top