NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chia mảng thành 4 mảng con có kích thước bằng nhau trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo một mảng số nguyên 8x3 có giá trị trong phạm vi từ 10 đến 34 với chênh lệch là 1. Sau đó, ta sẽ chia mảng thành bốn mảng con có kích thước bằng nhau. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng NumPy và thực hiện việc chia mảng thành các mảng con.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng số nguyên 8x3

Mình sử dụng hàm np.arange() để tạo mảng số nguyên 8x3 với phạm vi từ 10 đến 34 và chênh lệch là 1.

start = 10
end = 34
step = 1
array_data = np.arange(start, end + 1, step).reshape(8, 3)

Bước 3: Chia mảng thành các mảng con bằng nhau

Mình sử dụng hàm np.split() để chia mảng thành các mảng con có kích thước bằng nhau.

split_arrays = np.split(array_data, 4)

Bước 4: In các mảng con sau khi chia

Cuối cùng sử dụng vòng lặp để in các mảng con sau khi đã chia mảng.

print("Các mảng con sau khi chia:")
for i, split_array in enumerate(split_arrays):
    print(f"Mảng con {i+1}:\n{split_array}\n")

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Các mảng con sau khi chia:
Mảng con 1:
[[10 11 12]
 [13 14 15]]

Mảng con 2:
[[16 17 18]
 [19 20 21]]

Mảng con 3:
[[22 23 24]
 [25 26 27]]

Mảng con 4:
[[28 29 30]
 [31 32 33]]

Chúc mừng bạn đã thành công tạo mảng số nguyên 8x3 và chia mảng thành bốn mảng con có kích thước bằng nhau. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng NumPy và thực hiện việc chia mảng thành các mảng con. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top