NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp mảng NumPy theo hàng và theo cột sử dụng NumPy trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sắp xếp mảng NumPy theo hàng và theo cột. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng NumPy và thực hiện việc sắp xếp theo các chiều khác nhau.

Đề bài:

Sắp xếp mảng NumPy sau

Trường hợp 1 : Sắp xếp mảng theo hàng thứ hai

Trường hợp 2 : Sắp xếp mảng theo cột thứ 2

sampleArray = numpy.array([[34,43,73],[82,22,12],[53,94,66]])

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng NumPy

Mình sử dụng mã sau để tạo mảng NumPy đã cho:

sampleArray = np.array([[34, 43, 73],
            [82, 22, 12],
            [53, 94, 66]])

Bước 3: Sắp xếp mảng theo hàng thứ hai

Mình sử dụng hàm np.sort() để sắp xếp mảng theo hàng thứ hai. Chú ý rằng việc sắp xếp này sẽ tạo ra một bản sao của mảng gốc.

sorted_by_row = np.sort(sampleArray, axis=1)

Bước 4: Sắp xếp mảng theo cột thứ hai

Mình sử dụng hàm np.argsort() để lấy chỉ số sắp xếp theo cột thứ hai và sau đó sử dụng chỉ số này để sắp xếp lại mảng ban đầu.

indices = np.argsort(sampleArray[:, 1])
sorted_by_column = sampleArray[indices]

Bước 5: In kết quả sắp xếp

Cuối cùng sử dụng hàm print() để in kết quả sắp xếp theo hàng và theo cột.

print("Mảng sau khi sắp xếp theo hàng thứ hai:")
print(sorted_by_row)

print("Mảng sau khi sắp xếp theo cột thứ hai:")
print(sorted_by_column)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Mảng sau khi sắp xếp theo hàng thứ hai:
[[34 43 73]
 [12 22 82]
 [53 66 94]]

Mảng sau khi sắp xếp theo cột thứ hai:
[[82 22 12]
 [34 43 73]
 [53 94 66]]

Chúc mừng bạn đã thành công sắp xếp mảng NumPy theo hàng và theo cột. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách sắp xếp các phần tử trong mảng theo các chiều khác nhau. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top