NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính toán và biến đổi mảng NumPy trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo mảng kết quả bằng cách cộng hai mảng NumPy đã cho, sau đó sửa đổi mảng kết quả bằng cách tính bình phương của từng phần tử. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng NumPy và thực hiện các phép tính và biến đổi trên mảng.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo hai mảng NumPy

Mình sử dụng mã sau để tạo hai mảng NumPy đã cho:

arrayOne = np.array([[5, 6, 9],
           [21, 18, 27]])
           
arrayTwo = np.array([[15, 33, 24],
           [4, 7, 1]])

Bước 3: Tính toán mảng kết quả bằng cách cộng hai mảng

Mình sử dụng toán tử + để cộng hai mảng NumPy.

result_array = arrayOne + arrayTwo

Bước 4: Sửa đổi mảng kết quả bằng cách tính bình phương

Mình sử dụng hàm np.square() để tính bình phương của từng phần tử trong mảng kết quả.

result_squared = np.square(result_array)

Bước 5: In mảng kết quả sau các biến đổi

Mình sử dụng hàm print() để in mảng kết quả sau khi đã tính toán và thực hiện biến đổi.

print("Mảng kết quả sau biến đổi:")
print(result_squared)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Mảng kết quả sau biến đổi:
[[ 400 1521 1296]
 [ 625 625 784]]

Chúc mừng bạn đã thành công tạo mảng kết quả bằng cách cộng hai mảng NumPy và sau đó tính bình phương của từng phần tử trong mảng kết quả. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc thực hiện các phép tính và biến đổi trên mảng NumPy. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top