NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng NumPy để tạo và in mảng số nguyên 4x2 trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng thư viện NumPy để tạo mảng số nguyên 4x2 và in ra các thuộc tính quan trọng của mảng. Bài tập này giúp bạn làm quen với NumPy và hiểu rõ hơn về cách làm việc với mảng trong Python.

Lưu ý: Phần tử phải là loại unsigned int16. Và in các Thuộc tính sau:

 • Hình dạng của một mảng.
 • Kích thước mảng.
 • Độ dài của mỗi phần tử của mảng tính bằng byte.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể tạo và làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng số nguyên 4x2

Mình sử dụng hàm np.array() để tạo mảng số nguyên 4x2 với kiểu dữ liệu unsigned int16.

array_data = np.array([[1, 2],
            [3, 4],
            [5, 6],
            [7, 8]], dtype=np.uint16)

Bước 3: In các thuộc tính của mảng

Hình dạng của mảng:

Ta sử dụng thuộc tính shape để in ra hình dạng của mảng.

shape = array_data.shape
print("Hình dạng của mảng:", shape)

Kích thước mảng:

Mình sử dụng thuộc tính size để in ra kích thước tổng cộng của mảng.

size = array_data.size
print("Kích thước mảng:", size)

Độ dài của mỗi phần tử của mảng tính bằng byte:

Mình sử dụng thuộc tính itemsize để in ra độ dài của mỗi phần tử của mảng tính bằng byte.

item_size = array_data.itemsize
print("Độ dài của mỗi phần tử (byte):", item_size)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Hình dạng của mảng: (4, 2)
Kích thước mảng: 8
Độ dài của mỗi phần tử (byte): 2

Chúc mừng bạn đã thành công tạo mảng số nguyên 4x2 và in ra các thuộc tính quan trọng của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách sử dụng thư viện NumPy để làm việc với mảng số trong Python. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top