NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng NumPy để tạo và in mảng số nguyên 4x2 trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng thư viện NumPy để tạo mảng số nguyên 4x2 và in ra các thuộc tính quan trọng của mảng. Bài tập này giúp bạn làm quen với NumPy và hiểu rõ hơn về cách làm việc với mảng trong Python.

Lưu ý: Phần tử phải là loại unsigned int16. Và in các Thuộc tính sau:

 • Hình dạng của một mảng.
 • Kích thước mảng.
 • Độ dài của mỗi phần tử của mảng tính bằng byte.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể tạo và làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng số nguyên 4x2

Mình sử dụng hàm np.array() để tạo mảng số nguyên 4x2 với kiểu dữ liệu unsigned int16.

array_data = np.array([[1, 2],
            [3, 4],
            [5, 6],
            [7, 8]], dtype=np.uint16)

Bước 3: In các thuộc tính của mảng

Hình dạng của mảng:

Ta sử dụng thuộc tính shape để in ra hình dạng của mảng.

shape = array_data.shape
print("Hình dạng của mảng:", shape)

Kích thước mảng:

Mình sử dụng thuộc tính size để in ra kích thước tổng cộng của mảng.

size = array_data.size
print("Kích thước mảng:", size)

Độ dài của mỗi phần tử của mảng tính bằng byte:

Mình sử dụng thuộc tính itemsize để in ra độ dài của mỗi phần tử của mảng tính bằng byte.

item_size = array_data.itemsize
print("Độ dài của mỗi phần tử (byte):", item_size)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Hình dạng của mảng: (4, 2)
Kích thước mảng: 8
Độ dài của mỗi phần tử (byte): 2

Chúc mừng bạn đã thành công tạo mảng số nguyên 4x2 và in ra các thuộc tính quan trọng của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách sử dụng thư viện NumPy để làm việc với mảng số trong Python. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top