NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In giá trị tối đa từ trục 0 và giá trị tối thiểu từ trục 1 từ mảng 2-D sau trong Python.

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tìm giá trị tối đa từ trục 0 và giá trị tối thiểu từ trục 1 trong mảng 2D sử dụng thư viện NumPy. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng đa chiều và tìm các giá trị cực trị.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng 2D

Mình sử dụng mã sau để tạo mảng 2D đã cho:

sampleArray = np.array([[34, 43, 73],
            [82, 22, 12],
            [53, 94, 66]])

Bước 3: Tìm giá trị tối đa từ trục 0

Ta sử dụng hàm np.amax() để tìm giá trị tối đa từ trục 0 của mảng.

max_values_axis0 = np.amax(sampleArray, axis=0)

Bước 4: Tìm giá trị tối thiểu từ trục 1

Sử dụng hàm np.amin() để tìm giá trị tối thiểu từ trục 1 của mảng.

min_values_axis1 = np.amin(sampleArray, axis=1)

Bước 5: In kết quả tìm giá trị cực trị

Mình sử dụng hàm print() để in kết quả tìm giá trị tối đa từ trục 0 và tối thiểu từ trục 1.

print("Giá trị tối đa từ trục 0:", max_values_axis0)
print("Giá trị tối thiểu từ trục 1:", min_values_axis1)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Giá trị tối đa từ trục 0: [82 94 73]
Giá trị tối thiểu từ trục 1: [34 12 53]

Chúc mừng bạn đã thành công tìm giá trị tối đa từ trục 0 và tối thiểu từ trục 1 trong mảng 2D. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng đa chiều và tìm các giá trị cực trị. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top