NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In giá trị tối đa từ trục 0 và giá trị tối thiểu từ trục 1 từ mảng 2-D sau trong Python.

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tìm giá trị tối đa từ trục 0 và giá trị tối thiểu từ trục 1 trong mảng 2D sử dụng thư viện NumPy. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng đa chiều và tìm các giá trị cực trị.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng 2D

Mình sử dụng mã sau để tạo mảng 2D đã cho:

sampleArray = np.array([[34, 43, 73],
            [82, 22, 12],
            [53, 94, 66]])

Bước 3: Tìm giá trị tối đa từ trục 0

Ta sử dụng hàm np.amax() để tìm giá trị tối đa từ trục 0 của mảng.

max_values_axis0 = np.amax(sampleArray, axis=0)

Bước 4: Tìm giá trị tối thiểu từ trục 1

Sử dụng hàm np.amin() để tìm giá trị tối thiểu từ trục 1 của mảng.

min_values_axis1 = np.amin(sampleArray, axis=1)

Bước 5: In kết quả tìm giá trị cực trị

Mình sử dụng hàm print() để in kết quả tìm giá trị tối đa từ trục 0 và tối thiểu từ trục 1.

print("Giá trị tối đa từ trục 0:", max_values_axis0)
print("Giá trị tối thiểu từ trục 1:", min_values_axis1)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Giá trị tối đa từ trục 0: [82 94 73]
Giá trị tối thiểu từ trục 1: [34 12 53]

Chúc mừng bạn đã thành công tìm giá trị tối đa từ trục 0 và tối thiểu từ trục 1 trong mảng 2D. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng đa chiều và tìm các giá trị cực trị. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top