NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng NumPy để tạo mảng số nguyên 5x2 với chênh lệch và phạm vi cho trước trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng thư viện NumPy để tạo mảng số nguyên 5x2 có giá trị trong phạm vi từ 100 đến 200 và chênh lệch giữa mỗi phần tử là 10. Bài tập này sẽ giúp bạn làm quen với NumPy và làm việc với mảng số nguyên trong Python.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể tạo và làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng số nguyên 5x2 với phạm vi và chênh lệch

Mình sử dụng hàm np.arange() để tạo mảng gồm các giá trị trong phạm vi từ 100 đến 200 với chênh lệch là 10. Sau đó, mình biến đổi mảng này thành mảng có hình dạng mong muốn.

start = 100
end = 200
step = 10
array_data = np.arange(start, end + 1, step).reshape(5, 2)

Bước 3: In mảng

Mình sử dụng hàm print() để in mảng số nguyên 5x2 đã tạo.

print("Mảng số nguyên 5x2:")
print(array_data)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Mảng số nguyên 5x2:
[[100 110]
 [120 130]
 [140 150]
 [160 170]
 [180 190]]

Chúc mừng bạn đã thành công tạo mảng số nguyên 5x2 với phạm vi từ 100 đến 200 và chênh lệch giữa mỗi phần tử là 10. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách sử dụng thư viện NumPy để làm việc với mảng số nguyên trong Python. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top