NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng NumPy để tạo mảng số nguyên 5x2 với chênh lệch và phạm vi cho trước trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng thư viện NumPy để tạo mảng số nguyên 5x2 có giá trị trong phạm vi từ 100 đến 200 và chênh lệch giữa mỗi phần tử là 10. Bài tập này sẽ giúp bạn làm quen với NumPy và làm việc với mảng số nguyên trong Python.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể tạo và làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng số nguyên 5x2 với phạm vi và chênh lệch

Mình sử dụng hàm np.arange() để tạo mảng gồm các giá trị trong phạm vi từ 100 đến 200 với chênh lệch là 10. Sau đó, mình biến đổi mảng này thành mảng có hình dạng mong muốn.

start = 100
end = 200
step = 10
array_data = np.arange(start, end + 1, step).reshape(5, 2)

Bước 3: In mảng

Mình sử dụng hàm print() để in mảng số nguyên 5x2 đã tạo.

print("Mảng số nguyên 5x2:")
print(array_data)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Mảng số nguyên 5x2:
[[100 110]
 [120 130]
 [140 150]
 [160 170]
 [180 190]]

Chúc mừng bạn đã thành công tạo mảng số nguyên 5x2 với phạm vi từ 100 đến 200 và chênh lệch giữa mỗi phần tử là 10. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách sử dụng thư viện NumPy để làm việc với mảng số nguyên trong Python. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top