NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa cột thứ hai khỏi một mảng nhất định và chèn cột mới sau vào vị trí của nó bằng Python.

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách xóa cột thứ hai khỏi một mảng nhất định và sau đó chèn cột mới vào vị trí của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng 2D và thực hiện các thay đổi dữ liệu cột.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng 2D và cột mới

Sử dụng mã sau để tạo mảng 2D và cột mới đã cho:

sampleArray = np.array([[34, 43, 73],
            [82, 22, 12],
            [53, 94, 66]])

newColumn = np.array([[10, 10, 10]])

Bước 3: Xóa cột thứ hai

Sau đó ta sử dụng index slicing để xóa cột thứ hai khỏi mảng.

sampleArray_without_second_column = np.delete(sampleArray, 1, axis=1)

Bước 4: Chèn cột mới vào vị trí cột thứ hai

Mình sử dụng hàm np.insert() để chèn cột mới vào vị trí cột thứ hai.

sampleArray_with_new_column = np.insert(sampleArray_without_second_column, 1, newColumn, axis=1)

Bước 5: In kết quả sau thay đổi

Cuối cùng sử dụng hàm print() để in mảng sau khi đã xóa cột thứ hai và chèn cột mới.

print("Mảng sau khi thay đổi:")
print(sampleArray_with_new_column)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Mảng sau khi thay đổi:
[[34 10 73]
 [82 10 12]
 [53 10 66]]

Chúc mừng bạn đã thành công xóa cột thứ hai khỏi mảng và chèn cột mới vào vị trí của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng 2D và thực hiện các thay đổi dữ liệu cột. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách xóa cột thứ hai khỏi một mảng nhất định và sau đó chèn cột mới vào vị trí của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng 2D và thực hiện các thay đổi dữ liệu cột.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng 2D và cột mới

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Mình sử dụng mã sau để tạo mảng 2D và cột mới đã cho:

sampleArray = np.array([[34, 43, 73],
            [82, 22, 12],
            [53, 94, 66]])

newColumn = np.array([[10, 10, 10]])

Bước 3: Xóa cột thứ hai

Sử dụng index slicing để xóa cột thứ hai khỏi mảng.

sampleArray_without_second_column = np.delete(sampleArray, 1, axis=1)

Bước 4: Chèn cột mới vào vị trí cột thứ hai

Mình sử dụng hàm np.insert() để chèn cột mới vào vị trí cột thứ hai.

sampleArray_with_new_column = np.insert(sampleArray_without_second_column, 1, newColumn, axis=1)

Bước 5: In kết quả sau thay đổi

Sử dụng hàm print() để in mảng sau khi đã xóa cột thứ hai và chèn cột mới.

print("Mảng sau khi thay đổi:")
print(sampleArray_with_new_column)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Mảng sau khi thay đổi:
[[34 10 73]
 [82 10 12]
 [53 10 66]]

Chúc mừng bạn đã thành công xóa cột thứ hai khỏi mảng và chèn cột mới vào vị trí của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng 2D và thực hiện các thay đổi dữ liệu cột. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top