NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa cột thứ hai khỏi một mảng nhất định và chèn cột mới sau vào vị trí của nó bằng Python.

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách xóa cột thứ hai khỏi một mảng nhất định và sau đó chèn cột mới vào vị trí của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng 2D và thực hiện các thay đổi dữ liệu cột.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng 2D và cột mới

Sử dụng mã sau để tạo mảng 2D và cột mới đã cho:

sampleArray = np.array([[34, 43, 73],
            [82, 22, 12],
            [53, 94, 66]])

newColumn = np.array([[10, 10, 10]])

Bước 3: Xóa cột thứ hai

Sau đó ta sử dụng index slicing để xóa cột thứ hai khỏi mảng.

sampleArray_without_second_column = np.delete(sampleArray, 1, axis=1)

Bước 4: Chèn cột mới vào vị trí cột thứ hai

Mình sử dụng hàm np.insert() để chèn cột mới vào vị trí cột thứ hai.

sampleArray_with_new_column = np.insert(sampleArray_without_second_column, 1, newColumn, axis=1)

Bước 5: In kết quả sau thay đổi

Cuối cùng sử dụng hàm print() để in mảng sau khi đã xóa cột thứ hai và chèn cột mới.

print("Mảng sau khi thay đổi:")
print(sampleArray_with_new_column)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Mảng sau khi thay đổi:
[[34 10 73]
 [82 10 12]
 [53 10 66]]

Chúc mừng bạn đã thành công xóa cột thứ hai khỏi mảng và chèn cột mới vào vị trí của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng 2D và thực hiện các thay đổi dữ liệu cột. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách xóa cột thứ hai khỏi một mảng nhất định và sau đó chèn cột mới vào vị trí của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với mảng 2D và thực hiện các thay đổi dữ liệu cột.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Import thư viện NumPy

Đầu tiên, hãy import thư viện NumPy để có thể làm việc với mảng.

import numpy as np

Bước 2: Tạo mảng 2D và cột mới

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Mình sử dụng mã sau để tạo mảng 2D và cột mới đã cho:

sampleArray = np.array([[34, 43, 73],
            [82, 22, 12],
            [53, 94, 66]])

newColumn = np.array([[10, 10, 10]])

Bước 3: Xóa cột thứ hai

Sử dụng index slicing để xóa cột thứ hai khỏi mảng.

sampleArray_without_second_column = np.delete(sampleArray, 1, axis=1)

Bước 4: Chèn cột mới vào vị trí cột thứ hai

Mình sử dụng hàm np.insert() để chèn cột mới vào vị trí cột thứ hai.

sampleArray_with_new_column = np.insert(sampleArray_without_second_column, 1, newColumn, axis=1)

Bước 5: In kết quả sau thay đổi

Sử dụng hàm print() để in mảng sau khi đã xóa cột thứ hai và chèn cột mới.

print("Mảng sau khi thay đổi:")
print(sampleArray_with_new_column)

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Mảng sau khi thay đổi:
[[34 10 73]
 [82 10 12]
 [53 10 66]]

Chúc mừng bạn đã thành công xóa cột thứ hai khỏi mảng và chèn cột mới vào vị trí của nó. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với mảng 2D và thực hiện các thay đổi dữ liệu cột. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá NumPy trong Python!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top