NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trả về mảng hàng lẻ và cột chẵn từ mảng có nhiều mảng phía dưới trong Python

Khi làm việc với mảng có nhiều mảng con (hay còn gọi là mảng 2 chiều), việc trích xuất các phần tử theo các điều kiện cụ thể là một kỹ thuật quan trọng. Trong bài tập này, mình  sẽ viết một chương trình Python để trích xuất mảng hàng lẻ và cột chẵn từ một mảng có nhiều mảng con.

Bước 1: Xác định mảng ban đầu

Mình có một mảng có nhiều mảng con trong Python:

mang_nhieu_mang_con = [
  [1, 2, 3, 4],
  [5, 6, 7, 8],
  [9, 10, 11, 12],
  [13, 14, 15, 16]
]

Bước 2: Trích xuất mảng hàng lẻ

Mình sử dụng list comprehension để trích xuất các hàng có chỉ số lẻ từ mảng ban đầu:

mang_hang_le = [hang for i, hang in enumerate(mang) if i % 2 != 0]

Đối với mỗi hàng trong mảng ban đầu, mình sử dụng enumerate() để lấy chỉ số hàng. Nếu chỉ số hàng là số lẻ (i % 2 != 0), chúng ta lưu lại hàng đó vào mang_hang_le.

Bước 3: Trích xuất mảng cột chẵn

Để trích xuất mảng cột chẵn, chúng ta sử dụng list comprehension lồng nhau:

mang_cot_chan = [[hang[i] for i in range(len(hang)) if i % 2 == 0] for hang in mang]

Đối với mỗi hàng trong mảng ban đầu, chúng ta duyệt qua từng phần tử và lấy phần tử ở vị trí cột chẵn (i % 2 == 0). Kết quả sẽ tạo ra một danh sách các cột chẵn từ mảng ban đầu.

Bước 4: In ra kết quả

Cuối cùng, mình in ra mảng hàng lẻ và mảng cột chẵn đã trích xuất:

print("Mảng hàng lẻ:")
for hang in mang_hang_le:
  print(hang)

print("\nMảng cột chẵn:")
for hang in mang_cot_chan:
  print(hang)

Việc này cho thấy cách sử dụng list comprehension và điều kiện lọc để trích xuất dữ liệu từ một mảng có nhiều mảng con trong Python. Việc sử dụng các kỹ thuật này giúp chúng ta xử lý dữ liệu một cách hiệu quả từ các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top