TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Biến đổi mảng với hàm Transform trong TypeScript

Trong loạt bài tập này, mình sẽ mình về cách sử dụng hàm transform để biến đổi mảng trong TypeScript. Mình sẽ tìm hiểu về cách áp dụng các phương pháp như map() để tạo ra một mảng mới dựa trên việc biến đổi từng phần tử theo một quy luật xác định.

Viết hàm Transform

Hàm Transform:

 • Viết một hàm transformArray nhận một mảng và một hàm transform.
 • Sử dụng TypeScript generics để đảm bảo linh hoạt trong việc truyền các kiểu dữ liệu.
 • Áp dụng hàm transform lên từng phần tử trong mảng và tạo một mảng mới chứa các kết quả.

Sử dụng hàm Transform

Tạo mảng và hàm Transform:

 • Tạo một mảng các phần tử với kiểu dữ liệu tùy ý, ví dụ: numbers = [1, 2, 3, 4, 5].
 • Viết một hàm transform đơn giản, ví dụ: function double(num: number) { return num * 2; }.

Sử dụng hàm transformArray:

 • Gọi hàm transformArray với mảng và hàm transform đã tạo.
 • In ra kết quả để xem mảng mới sau khi áp dụng hàm transform.
function transformArray<T, U>(arr: T[], transform: (item: T) => U): U[] {
  return arr.map(transform);
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

function double(num: number) {
  return num * 2;
}

const doubledNumbers = transformArray(numbers, double);
console.log(doubledNumbers); // Kết quả: [2, 4, 6, 8, 10]

transformArray Function:

 • Hàm này nhận một mảng và một hàm transform.
 • Sử dụng phương thức map của mảng để áp dụng hàm transform lên từng phần tử và trả về một mảng mới với các kết quả sau khi biến đổi.

Sử dụng Hàm transformArray:

 • Tạo một mảng numbers.
 • Tạo hàm double để nhân mỗi phần tử trong mảng với 2.
 • Gọi hàm transformArray với mảng numbers và hàm double.
 • Kết quả được in ra là một mảng mới sau khi áp dụng hàm transform.

Việc sử dụng generics và phương thức map giúp tạo ra một hàm có khả năng biến đổi mảng dễ dàng và linh hoạt. Hãy thử nghiệm và mở rộng chức năng của hàm này để hiểu rõ hơn về cách TypeScript xử lý kiểu dữ liệu mảng và generics.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top