TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết một hàm nhận vào một tuple và sử dụng destructuring để trích xuất các phần tử từ tuple trong TypeScript.

Kiểu dữ liệu tuple cho phép lưu trữ một số lượng cố định các phần tử, mỗi phần tử có thể có kiểu dữ liệu khác nhau. Khi kết hợp với destructuring, mình có thể dễ dàng trích xuất giá trị từ các tuple một cách linh hoạt. Trong bài tập này, mình sẽ thực hành việc sử dụng destructuring với tuple trong TypeScript.

Sử dụng destructuring với tuple

Mình sẽ viết một hàm extractDataFromTuple nhận vào một tuple chứa thông tin về một người gồm tên, tuổi và nghề nghiệp. Sau đó, sử dụng destructuring để trích xuất các phần tử từ tuple đó.

function extractDataFromTuple(personInfo: [string, number, string]): void {
  const [name, age, profession] = personInfo;
  console.log(`Name: ${name}, Age: ${age}, Profession: ${profession}`);
}

// Sử dụng hàm với một tuple chứa thông tin của một người
const personInfo: [string, number, string] = ["John Doe", 30, "Developer"];
extractDataFromTuple(personInfo);

Chúng ta bắt đầu bằng việc khai báo hàm extractDataFromTuple, nhận vào một tuple có ba phần tử tương ứng với tên, tuổi và nghề nghiệp của một người.

  • const [name, age, profession] = personInfo;: Sử dụng destructuring để trích xuất các giá trị từ tuple personInfo và gán chúng vào các biến name, age, profession.
  • console.log(Name: ${name}, Age: ${age}, Profession: ${profession});: Hiển thị thông tin đã trích xuất từ tuple ra màn hình.

Khi chạy đoạn mã với một tuple chứa thông tin của một người, kết quả sẽ hiển thị tên, tuổi và nghề nghiệp của người đó.

Name: John Doe, Age: 30, Profession: Developer

Bài tập này đã giúp bạn thực hành việc sử dụng destructuring với tuple trong TypeScript. Qua đó, bạn có thể hiểu cách sử dụng destructuring để trích xuất dữ liệu từ các cấu trúc dữ liệu đa dạng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại hỏi!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top