TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một hàm nhận vào một tuple và sử dụng rest parameters trong TypeScript

Tuple cho phép mình xác định một số lượng cố định các kiểu dữ liệu trong một dãy. Hàm Rest Parameters cho phép xử lý các phần tử còn lại của một tuple hoặc một mảng. Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tạo một hàm sử dụng tuple và rest parameters.

Viết hàm sử dụng Tuple và Rest Parameters

Hàm nhận Tuple và Rest Parameters:

 • Tạo một hàm processTuple nhận vào một tuple và sử dụng rest parameters để xử lý các phần tử còn lại.
 • Sử dụng TypeScript để xác định kiểu dữ liệu của từng phần tử trong tuple.

Sử dụng hàm processTuple

Tạo Tuple:

 • Tạo một tuple với các giá trị tùy ý, ví dụ: (1, "hello", true, [5, 6, 7]).

Gọi hàm processTuple:

 • Gọi hàm processTuple với tuple đã tạo.
 • In ra kết quả để kiểm tra các phần tử được xử lý bởi rest parameters.
function processTuple(...rest: [number, string, boolean, number[]]) {
  console.log("First Element:", rest[0]);
  console.log("Second Element:", rest[1]);
  console.log("Rest Elements:", rest.slice(2));
}

const tupleExample: [number, string, boolean, number[]] = [1, "hello", true, [5, 6, 7]];
processTuple(...tupleExample);

Hàm processTuple:

 • Hàm này nhận một tuple với kiểu dữ liệu cụ thể và sử dụng rest parameters để xử lý các phần tử còn lại.
 • In ra các phần tử đầu tiên và thứ hai của tuple, sau đó in ra các phần tử còn lại bằng cách sử dụng slice.

Sử dụng Hàm processTuple:

 • Tạo một tuple tupleExample với các giá trị khác nhau.
 • Gọi hàm processTuple với tupleExample.
 • Kết quả sẽ in ra các phần tử của tuple và các phần tử còn lại được xử lý bởi rest parameters.

Bài tập trên đã minh họa cách sử dụng tuple và rest parameters trong TypeScript. Việc sử dụng tuple cho phép chúng ta xác định số lượng và kiểu dữ liệu cụ thể, trong khi rest parameters giúp xử lý các phần tử còn lại của tuple một cách linh hoạt. Hãy thử nghiệm và mở rộng chức năng của các phần tử này để hiểu rõ hơn về cách TypeScript xử lý các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top