TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Reduce trên mảng với một hàm accumulator trong TypeScript.

Trong bài tập này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng hàm reduce() trên mảng trong TypeScript. Mình sẽ tìm hiểu về cách viết hàm accumulatorđể thực hiện các phép tính tổng hợp như tính tổng, tích, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hoặc thực hiện các biến đổi phức tạp hơn trên các phần tử trong mảng.

Viết hàm Reduce

Hàm Reduce:

 • Tạo một hàm reduceArray nhận vào một mảng và một hàm accumulator.
 • Sử dụng TypeScript generics để đảm bảo linh hoạt trong việc truyền các kiểu dữ liệu.
 • Sử dụng phép reduce trên mảng với hàm accumulator để trả về một giá trị duy nhất.

Sử dụng Hàm Reduce

Tạo mảng và Hàm Accumulator:

 • Tạo một mảng với các giá trị tùy ý, ví dụ: numbers = [1, 2, 3, 4, 5].
 • Viết một hàm accumulator đơn giản, ví dụ: function sum(a: number, b: number) { return a + b; }.

Sử dụng Hàm reduceArray:

 • Gọi hàm reduceArray với mảng và hàm accumulator đã tạo.
 • In ra kết quả để xem giá trị duy nhất được tính toán từ mảng ban đầu.
function reduceArray<T>(arr: T[], accumulator: (prev: T, current: T) => T): T {
  return arr.reduce(accumulator);
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

function sum(a: number, b: number) {
  return a + b;
}

const sumOfNumbers = reduceArray(numbers, sum);
console.log(sumOfNumbers); // Kết quả: 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

reduceArray Function:

 • Hàm này nhận một mảng và một hàm accumulator.
 • Sử dụng phương thức reduce của mảng để tính toán giá trị duy nhất dựa trên hàm accumulator và trả về kết quả.

Sử dụng Hàm reduceArray:

 • Tạo một mảng numbers.
 • Tạo hàm sum để tính tổng các phần tử trong mảng.
 • Gọi hàm reduceArray với mảng numbers và hàm sum.
 • Kết quả được in ra là tổng của các số trong mảng ban đầu.

Phép reduce trên mảng là một công cụ mạnh mẽ để tính toán một giá trị duy nhất từ các phần tử trong mảng. Việc sử dụng generics và phương thức reduce giúp tạo ra một hàm linh hoạt có thể thực hiện nhiều phép tính khác nhau trên mảng. Hãy thử nghiệm và mở rộng chức năng của hàm này để hiểu rõ hơn về cách TypeScript xử lý kiểu dữ liệu mảng và generics.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top