TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một tuple chứa các key của một object và một tuple chứa các giá trị tương ứng trong TypeScript

Tạo một tuple chứa các key (khóa) và một tuple chứa các giá trị tương ứng từ một object là một công việc quan trọng khi làm việc với dữ liệu. Điều này cho phép mình biến đổi cấu trúc dữ liệu từ object thành tuple với các key và giá trị tương ứng, tạo ra một cách linh hoạt để xử lý dữ liệu trong TypeScript.

Trong loạt bài tập này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo một tuple chứa các key của một object và một tuple chứa các giá trị tương ứng. Mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng TypeScript để trích xuất các key và giá trị từ object, sau đó tạo thành các tuple mới để thể hiện cấu trúc dữ liệu này.

Tạo Tuple từ Object

Tạo Tuple từ Object:

 • Viết một hàm tupleFromObject nhận vào một object.
 • Sử dụng Object.keys để lấy các key từ object và chuyển chúng thành một tuple.
 • Sử dụng Object.values để lấy các giá trị từ object và chuyển chúng thành một tuple.

Kết hợp Tuple để tạo Object mới

 • Viết một hàm objectFromTuples nhận vào hai tuple: một tuple chứa keys và một tuple chứa values.
 • Sử dụng reduce để tạo một object mới từ các tuples.

Sử dụng các hàm đã tạo

Tạo Object ban đầu:

 • Tạo một object với keys values tùy ý.

Gọi hàm tupleFromObject và objectFromTuples:

 • Gọi hàm tupleFromObject với object đã tạo.
 • Gọi hàm objectFromTuples với các tuple trả về từ tupleFromObject.
 • In ra object mới sau khi đã kết hợp các tuples.
function tupleFromObject(obj: any): [string[], any[]] {
  const keys = Object.keys(obj);
  const values = Object.values(obj);
  return [keys, values];
}

function objectFromTuples(keys: string[], values: any[]): { [key: string]: any } {
  return keys.reduce((acc, key, index) => {
    acc[key] = values[index];
    return acc;
  }, {});
}

const myObject = {
  name: "John",
  age: 30,
  country: "USA"
};

const [keysTuple, valuesTuple] = tupleFromObject(myObject);
const newObject = objectFromTuples(keysTuple, valuesTuple);
console.log("New Object:", newObject);

Hàm tupleFromObject:

 • Hàm này nhận một object và sử dụng Object.keys và Object.values để tạo ra hai tuple chứa keys và values từ object.

Hàm objectFromTuples:

 • Hàm này nhận vào hai tuple (keys và values) và sử dụng reduce để tạo ra một object mới từ các tuples.

Sử dụng các hàm:

 • Tạo một object myObject với keys values.
 • Gọi hàm tupleFromObject để tạo các tuples từ myObject.
 • Gọi hàm objectFromTuples để tạo ra một object mới từ các tuples.
 • Kết quả sẽ in ra object mới sau khi đã kết hợp các tuples.

Bài tập trên đã mô tả cách chuyển đổi giữa object và tuple, cung cấp cách thức tận dụng các phương pháp của TypeScript để biến đổi dữ liệu. Đây chỉ là một trong số rất nhiều cách sử dụng tuple và object trong TypeScript, và việc thực hành sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng trong việc xử lý dữ liệu.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top