TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lọc phần tử theo điều kiện từ một mảng trong TypeScript

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng TypeScript để lọc các phần tử từ một mảng dựa trên điều kiện cho trước. Mình sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các phương thức như filter() để tạo điều kiện lọc, giúp mình tạo ra các mảng mới chỉ chứa các phần tử thỏa mãn điều kiện đã đặt ra.

Tạo hàm lọc phần tử

Hàm Filter:

 • Tạo một hàm filterArray nhận vào một mảng và một hàm predicate.
 • Sử dụng TypeScript generics để đảm bảo linh hoạt trong việc truyền các kiểu dữ liệu.
 • Trả về một mảng mới chỉ chứa các phần tử thỏa mãn điều kiện trong hàm predicate.

Sử dụng hàm lọc phần tử

Tạo Mảng và Hàm Predicate:

 • Tạo một mảng các phần tử có kiểu dữ liệu mong muốn, ví dụ: numbers = [1, 2, 3, 4, 5].

 • Viết một hàm predicate đơn giản, ví dụ: function isEven(num: number) { return num % 2 === 0; }.

Sử dụng Hàm filterArray:

 • Gọi hàm filterArray với mảng và hàm predicate đã tạo.
 • In ra kết quả để xem các phần tử được lọc từ mảng ban đầu dựa trên điều kiện.
function filterArray<T>(arr: T[], predicate: (item: T) => boolean): T[] {
  return arr.filter(predicate);
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

function isEven(num: number) {
  return num % 2 === 0;
}

const evenNumbers = filterArray(numbers, isEven);
console.log(evenNumbers); // In ra mảng chứa các số chẵn từ mảng ban đầu

filterArray Function:

 • Hàm này nhận một mảng và một hàm predicate.
 • Sử dụng phương thức filter của mảng để lọc các phần tử theo điều kiện của hàm predicate và trả về mảng mới.

Sử dụng hàm filterArray:

 • Tạo một mảng numbers.
 • Tạo hàm isEven để kiểm tra số chẵn.
 • Gọi hàm filterArray với mảng numbers và hàm isEven.
 • Kết quả được in ra là một mảng chứa các số chẵn từ mảng ban đầu.

Việc sử dụng generics và hàm filter giúp tạo ra một hàm linh hoạt có thể lọc các phần tử từ một mảng dựa trên điều kiện cung cấp. Hãy thử nghiệm và mở rộng chức năng của hàm này để hiểu rõ hơn về cách TypeScript xử lý kiểu dữ liệu mảng và generics.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top