TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Gộp hai mảng trong TypeScript

Trong bài tập này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách gộp hai mảng trong TypeScript. Mình sẽ tìm hiểu các phương pháp và kỹ thuật để nối hai mảng lại với nhau, từ việc sử dụng các phương thức có sẵn như concat() trong TypeScript đến việc sử dụng các toán tử hoặc phương thức tạo mảng mới để thực hiện việc này.

Viết hàm gộp hai mảng

Hàm gộp mảng:

 • Tạo một hàm mergeArrays nhận vào hai mảng.
 • Sử dụng TypeScript generics để xử lý các kiểu dữ liệu khác nhau của mảng.
 • Gộp hai mảng lại với nhau và trả về một mảng mới chứa tất cả các phần tử từ hai mảng được nhập vào.

Sử dụng hàm gộp mảng

Tạo hai mảng:

 • Tạo hai mảng với các giá trị tùy ý, ví dụ: arr1 = [1, 2, 3] và arr2 = [4, 5, 6].

Gọi hàm mergeArrays:

 • Gọi hàm mergeArrays với hai mảng đã tạo.
 • Lưu kết quả trả về vào một mảng mới.

In ra mảng mới để xem các phần tử đã được gộp từ hai mảng ban đầu.

function mergeArrays<T>(arr1: T[], arr2: T[]): T[] {
  return [...arr1, ...arr2];
}

const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];

const mergedArray = mergeArrays(arr1, arr2);
console.log(mergedArray); // Kết quả: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

mergeArrays Function:

 • Hàm này nhận vào hai mảng và sử dụng toán tử spread (...) để gộp các phần tử của hai mảng lại với nhau.
 • Sử dụng TypeScript generics để xử lý các kiểu dữ liệu khác nhau của mảng.

Sử dụng hàm mergeArrays:

 • Tạo hai mảng arr1 arr2.
 • Gọi hàm mergeArrays với hai mảng này để gộp lại.
 • Kết quả được in ra là một mảng mới chứa tất cả các phần tử từ hai mảng ban đầu.

Phép gộp hai mảng lại với nhau là một trong những phép toán cơ bản và hữu ích trong việc xử lý dữ liệu. Việc sử dụng toán tử spread và generics trong TypeScript giúp cho việc thao tác với các kiểu dữ liệu khác nhau trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn. Hãy thử nghiệm và mở rộng chức năng của hàm này để hiểu rõ hơn về cách TypeScript xử lý kiểu dữ liệu mảng và generics.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top