TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết một hàm nhận vào một tuple và một mảng, trả về một tuple mới chứa các phần tử của tuple cũ trong TypeScript

Trong bài tập này, mình sẽ viết một hàm để nối các phần tử từ một tuple và một mảng để tạo ra một tuple mới chứa tất cả các phần tử. Hãy thử nghiệm và tìm hiểu các ứng dụng khác của việc kết hợp tuple và mảng trong TypeScript.

Viết hàm nối Tuple và Mảng

Hàm nối Tuple và Mảng:

 • Viết một hàm concatenateTupleAndArray nhận vào một tuple và một mảng.
 • Sử dụng phép nối mảng (concat) để nối các phần tử của tuple và mảng.
 • Trả về một tuple mới chứa các phần tử từ cả tuple và mảng.

Sử dụng hàm concatenateTupleAndArray

Tạo Tuple và Mảng:

 • Tạo một tuple và một mảng với các giá trị tùy ý.

Gọi hàm concatenateTupleAndArray:

 • Gọi hàm concatenateTupleAndArray với tuple và mảng đã tạo.
 • In ra kết quả để kiểm tra xem tuple mới đã chứa các phần tử từ cả tuple và mảng chưa.
function concatenateTupleAndArray(tuple: [any], arr: any[]): [any] {
  return [...tuple, ...arr];
}

const myTuple: [number, string, boolean] = [10, "Hello", true];
const myArray: number[] = [1, 2, 3];

const concatenatedTuple: [any] = concatenateTupleAndArray(myTuple, myArray);
console.log("Concatenated Tuple:", concatenatedTuple);

Hàm concatenateTupleAndArray:

 • Hàm này nhận một tuple và một mảng, sử dụng toán tử spread (...) để nối các phần tử của tuple và mảng.
 • Trả về một tuple mới chứa các phần tử từ cả tuple và mảng.

Sử dụng Hàm concatenateTupleAndArray:

 • Tạo một tuple myTuple và một mảng myArray với các giá trị tùy ý.
 • Gọi hàm concatenateTupleAndArray với myTuple và myArray.
 • Kết quả sẽ in ra tuple mới chứa các phần tử từ cả tuple và mảng.

Bài tập trên đã thể hiện cách nối các phần tử từ một tuple và một mảng để tạo ra một tuple mới. Việc này cho phép mình kết hợp các kiểu dữ liệu khác nhau thành một cấu trúc dữ liệu mới.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top