Home > Java > Java core > Hãy liệt kê sự khác nhau cơ bản giữa Checked Exception và Unchecked Exception trong Java.

Hãy liệt kê sự khác nhau cơ bản giữa Checked Exception và Unchecked Exception trong Java.

Hãy liệt kê sự khác nhau cơ bản giữa hai loại Exception trong Java và Checked Exception và Uncheked Exception dựa vào các ví dụ minh họa trong phần bài học.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Điểm khác biệt cơ bản giữa Checked Exception và Unchecked Exception chính là thời điểm xác định được Exception có thể xảy ra. Đối với Checked Exception, việc kiểm tra được thực hiện ngay tại thời điểm Compile time (là thời điểm chương trình đang được biên dịch), một số IDE sẽ giúp chúng ta bằng cách hiển thị lỗi cú pháp. Còn đối với Uncheked Exception, việc xác định có Exception xảy ra hay không chỉ có thể thực hiện tại thời điểm Runtime (là thời điểm chương trình đang chạy), Exception này thường liên quan đến lỗi logic và các IDE sẽ không giúp chúng ta xác định được chuyện đó.  

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hãy liệt kê sự khác nhau cơ bản giữa Checked Exception và Unchecked Exception trong Java.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP