java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Hãy liệt kê sự khác biệt cơ bản giữa tiến trình (process) và luồng (thread).

Hãy liệt kê sự khác biệt cơ bản giữa một tiến trình (process) và một luồng (thread) trong Java để có thể nắm bắt rõ hơn sự hoạt động của đa tiến trình và đa luồng để có thể giải quyết tốt chương trình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Trong Java, sự khác biệt cơ bản giữa một tiến trình (process) và một luồng (thread) là như sau: Chúng ta có thể hình dung trong một chương trình, một tiến trình là sự thực thi của chương trình (tức là những hoạt động của chương trình đó) còn một luồng là một sự thực thi đơn lẻ có tuần tự bên trong tiến trình (tức là những nhiệm vụ mà tiến trình đó phải thực hiện). Một tiến trình có thể chứa nhiều luồng cũng như một chương trình có thể chứa nhiều tiến trình. Vậy nên có thể nói luồng là đơn vị nhỏ nhất trong một chương trình và đôi khi một luồng được xem như là một tiến trình nhỏ (tiểu trình) bên trong một tiến trình lớn. Hiểu được sự khác biệt này chúng ta có thể phân bố tốt chương trình để có thể giải quyết chương trình đó một cách tối ưu nhất.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top