TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Thực hiện phép toán hợp, tìm những phần tử khác nhau và toán tử giao giữa 2 Set.

Viết chương trình khai báo 2 Set và nhập vào các phần tử cho Set đó. Sau đó tiến hành thực hiện phép toán hợp, tìm những phần tử khác nhau và toán tử giao giữa 2 Set.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng phương thức clone() để tạo bản sao của 1 Set bất kỳ. Nếu không sử dụng phương thức này thì sau mỗi lần thực hiện 1 toán tử nào đó thì các phần tử có trong Set sẽ thay đổi và vì vậy, kết quả của những yêu cầu khác trong chương trình này sẽ không còn đúng nữa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// khai báo 2 mảng chứa các loài động vật
	String animal1[] = {"Dog", "Cat", "Bear", "Bee", "Snake", "Tiger"};
	String animal2[] = {"Dog", "Bird", "Snake", "Monkey"};
		
	// chuyển 2 mảng này thành List sử dụng Arrays.asList()
	// và thêm vào trong Set
	HashSet<String> setAnimal1 = new HashSet<>(Arrays.asList(animal1));
	HashSet<String> setAnimal2 = new HashSet<>(Arrays.asList(animal2));
		
	// phương thức clone() sẽ tạo 1 bản sao của setAnimal2
	// sau đó ép kiểu của setAnimal2.clone() về HashSet
	HashSet<String> unionSet = (HashSet<String>) setAnimal2.clone();
		
	// Toán tử hợp
	// thêm các phần tử có trong setAnimal1 vào trong setAnimal2
	unionSet.addAll(setAnimal1);
		
	// hiển thị setAnimal2 sau khi thêm
	System.out.println("Kết quả sau khi thực hiện toán tử hợp: ");
	System.out.println(unionSet);
		
	// Tạo 1 Set có tên là differentSet chứa những phần tử khác nhau
	// của setAnimal1 và setAnimal2
	HashSet<String> differentSet = (HashSet<String>) setAnimal1.clone();
	HashSet<String> setAnimal2Copy = (HashSet<String>) setAnimal2.clone();
		
	// tìm phần tử khác nhau giữa diffentSet với setAnimal2
	differentSet.removeAll(setAnimal2);
		
	// tìm phần tử khác nhau giữa setAnimal2Copy và setAnimal1
	setAnimal2Copy.removeAll(setAnimal1);
		
	differentSet.addAll(setAnimal2Copy);
	System.out.println("Các phần tử có trong differentSet là: ");
	System.out.println(differentSet);
		
	// Toán tử giao
	HashSet<String> intersection = (HashSet<String>) setAnimal1.clone();
	intersection.retainAll(setAnimal2);
	System.out.println("Các phần tử có trong intersection là: ");
	System.out.println(intersection);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap1Set PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top