TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Thực hiện phép toán hợp, tìm những phần tử khác nhau và toán tử giao giữa 2 Set.

Viết chương trình khai báo 2 Set và nhập vào các phần tử cho Set đó. Sau đó tiến hành thực hiện phép toán hợp, tìm những phần tử khác nhau và toán tử giao giữa 2 Set.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng phương thức clone() để tạo bản sao của 1 Set bất kỳ. Nếu không sử dụng phương thức này thì sau mỗi lần thực hiện 1 toán tử nào đó thì các phần tử có trong Set sẽ thay đổi và vì vậy, kết quả của những yêu cầu khác trong chương trình này sẽ không còn đúng nữa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// khai báo 2 mảng chứa các loài động vật
	String animal1[] = {"Dog", "Cat", "Bear", "Bee", "Snake", "Tiger"};
	String animal2[] = {"Dog", "Bird", "Snake", "Monkey"};
		
	// chuyển 2 mảng này thành List sử dụng Arrays.asList()
	// và thêm vào trong Set
	HashSet<String> setAnimal1 = new HashSet<>(Arrays.asList(animal1));
	HashSet<String> setAnimal2 = new HashSet<>(Arrays.asList(animal2));
		
	// phương thức clone() sẽ tạo 1 bản sao của setAnimal2
	// sau đó ép kiểu của setAnimal2.clone() về HashSet
	HashSet<String> unionSet = (HashSet<String>) setAnimal2.clone();
		
	// Toán tử hợp
	// thêm các phần tử có trong setAnimal1 vào trong setAnimal2
	unionSet.addAll(setAnimal1);
		
	// hiển thị setAnimal2 sau khi thêm
	System.out.println("Kết quả sau khi thực hiện toán tử hợp: ");
	System.out.println(unionSet);
		
	// Tạo 1 Set có tên là differentSet chứa những phần tử khác nhau
	// của setAnimal1 và setAnimal2
	HashSet<String> differentSet = (HashSet<String>) setAnimal1.clone();
	HashSet<String> setAnimal2Copy = (HashSet<String>) setAnimal2.clone();
		
	// tìm phần tử khác nhau giữa diffentSet với setAnimal2
	differentSet.removeAll(setAnimal2);
		
	// tìm phần tử khác nhau giữa setAnimal2Copy và setAnimal1
	setAnimal2Copy.removeAll(setAnimal1);
		
	differentSet.addAll(setAnimal2Copy);
	System.out.println("Các phần tử có trong differentSet là: ");
	System.out.println(differentSet);
		
	// Toán tử giao
	HashSet<String> intersection = (HashSet<String>) setAnimal1.clone();
	intersection.retainAll(setAnimal2);
	System.out.println("Các phần tử có trong intersection là: ");
	System.out.println(intersection);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap1Set PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải