TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của số lớn nhất có trong Map.

Viết chương trình nhập vào một dãy số bất kỳ từ bàn phím, việc nhập sẽ kết thúc khi số nhập vào là số 0. Sau đó tìm ra số có số lần xuất hiện nhiều nhất trong dãy. Nếu có nhiều số có số lần xuất hiện nhiều nhất và bằng nhau thì hiển thị tất cả các số đó ra.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, đầu tiên chúng ta sẽ khai báo 2 Map: một Map lưu trữ các số người dùng nhập vào từ bàn phím, 1 Map lưu trữ các số có số lần xuất hiện nhiều nhất trong Map đầu tiên. Nếu số nhập vào đã có trong Map thứ nhất thì sẽ tăng số lần xuất hiện của số đó lên 1 và lưu vào trong Map đó, còn ngược lại thì cho số lần xuất hiện của số đó bằng 1. Hàm Collections.max() để tìm ra số lần xuất hiện nhiều nhất của 1 số có trong Map thứ nhất. Sau đó sẽ duyệt qua các entry có trong Map thứ nhất, nếu có entry nào có giá trị lớn hơn số maxTimes thì sẽ lưu giá trị đó vào trong Map thứ hai.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int number;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// đối số 1 trong Map là number nhập vào
	// đối số 2 là số lần xuất hiện của number đó
	Map<Integer, Integer> mapInteger = new HashMap<>();
		
	System.out.println("Nhập vào số. Nhập vào số 0 để kết thúc: ");
    while ((number = scanner.nextInt()) != 0) {
    	// nếu số nhập vào chưa có trong mapInteger
    	// thì sẽ thêm vào trong mapInteger 
    	// số đó có số lần xuất hiện là 1
    	// nếu đã có thì sẽ tăng số lần xuất hiện của số đó lên 1
    	if (!mapInteger.containsKey(number)) {
    		mapInteger.put(number, 1);
    	} else {
    		mapInteger.put(number, mapInteger.get(number) + 1);
    	}
    }
    
    // trả về maxTimes là số lần xuất hiện nhiều nhất
    // trong mapInteger
    int maxTimes = Collections.max(mapInteger.values());
    
    // highestMapInteger sẽ lưu trữ 
    // số có số lần xuất hiện nhiều nhất
    Map<Integer, Integer> highestMapTimes = new HashMap<>();
    
    // duyệt qua từng phần tử của mapInteger
    mapInteger.forEach((key, value) -> {
    	// nếu value nào trong mapInteger lớn hơn hoặc bằng maxNumber
    	// thì thêm key và value của số đó vào trong highestMapInteger
      if (value >= maxTimes) {
      	highestMapTimes.put(key, value);
      }
    });
    
    System.out.println("Số có số lần xuất hiện nhiều nhất là: ");
    highestMapTimes.forEach((so, soLan) ->
    System.out.println(so + " xuất hiện " + soLan + " lần"));
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap2Map PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải