Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình tìm khóa lớn nhất trong TreeMap mà nhỏ hơn hoặc bằng với 1 khóa được đưa ra.

Viết chương trình nhập vào các phần tử có khóa kiểu số nguyên cho TreeMap. Sau đó tìm khóa lớn nhất trong các phần tử đó mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với 1 khóa bất kỳ được đưa ra.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Để tìm khóa lớn nhất trong các phần tử đó mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với 1 khóa bất kỳ được đưa ra, Java cung cấp cho chúng ta phương thức floorKey(). Phương thức này sẽ trả về khóa lớn nhất có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với 1 khóa bất kỳ được đưa ra, nếu không tìm thấy giá trị khóa cần tìm thì sẽ trả về null.

Cú pháp
floorKey(K key);

Quảng cáo

, trong đó key là khóa được đưa ra.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeMap<Integer, String> treeMap = new TreeMap<>();
		
	// thêm các entry cho TreeMap
	treeMap.put(10, "Ten");
	treeMap.put(25, "Twenty-five");
	treeMap.put(40, "Forty");
	treeMap.put(55, "Fifty-five");
	treeMap.put(70, "Seventy");
		
	// tìm khóa lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 10
	System.out.println("Khóa cần tìm = " + treeMap.floorKey(10));
		
	// tìm khóa lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 25
	System.out.println("Khóa cần tìm = " + treeMap.floorKey(30));
		
	// tìm khóa lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 80
	System.out.println("Khóa cần tìm = " + treeMap.floorKey(80));
		
	// tìm khóa lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 5
	// kết quả sẽ trả về null
	System.out.println("Khóa cần tìm = " + treeMap.floorKey(5));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim khoa lon nhat TreeMap PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top