TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tìm khóa lớn nhất trong TreeMap mà nhỏ hơn hoặc bằng với 1 khóa được đưa ra.

Viết chương trình nhập vào các phần tử có khóa kiểu số nguyên cho TreeMap. Sau đó tìm khóa lớn nhất trong các phần tử đó mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với 1 khóa bất kỳ được đưa ra.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tìm khóa lớn nhất trong các phần tử đó mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với 1 khóa bất kỳ được đưa ra, Java cung cấp cho chúng ta phương thức floorKey(). Phương thức này sẽ trả về khóa lớn nhất có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với 1 khóa bất kỳ được đưa ra, nếu không tìm thấy giá trị khóa cần tìm thì sẽ trả về null.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp
floorKey(K key);

, trong đó key là khóa được đưa ra.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeMap<Integer, String> treeMap = new TreeMap<>();
		
	// thêm các entry cho TreeMap
	treeMap.put(10, "Ten");
	treeMap.put(25, "Twenty-five");
	treeMap.put(40, "Forty");
	treeMap.put(55, "Fifty-five");
	treeMap.put(70, "Seventy");
		
	// tìm khóa lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 10
	System.out.println("Khóa cần tìm = " + treeMap.floorKey(10));
		
	// tìm khóa lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 25
	System.out.println("Khóa cần tìm = " + treeMap.floorKey(30));
		
	// tìm khóa lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 80
	System.out.println("Khóa cần tìm = " + treeMap.floorKey(80));
		
	// tìm khóa lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 5
	// kết quả sẽ trả về null
	System.out.println("Khóa cần tìm = " + treeMap.floorKey(5));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ketqua bai tap tim khoa lon nhat TreeMap PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top