TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thực hiện các phép toán đơn giản với số bằng Java

Nhập 3 số nguyên bất kỳ từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hiển thị ra màn hình số lớn nhất trong 3 số đó.

2. Hiển thị ra màn hình số nhỏ nhất trong 3 số đó.

3. Chuyển đổi 3 số đó thành số nhị phân, thập lục phân, bát phân và hiển thị ra màn hình.

4. Hiển thị tổng của 3 số vừa nhập (không sử dụng phép cộng hai số). 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài tập này, tôi có sử dụng đến lớp Scanner để nhập và xuất hai số được nhập từ bàn phím. Phương thức nextInt() sẽ trả về kiểu dữ liệu int.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

 Ngoài ra, tôi còn sử dụng một số phương thức có sẵn trong Java để giải quyết một số yêu cầu của bài tập như sau:

Integer.max(firstNumber, secondNumber);: tìm ra số lớn hơn trong 2 số firstNumbersecondNumber.

Integer.min(firstNumber, secondNumber);: tìm ra số nhỏ hơn trong 2 số firstNumber secondNumber.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Integer.toBinaryString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang nhị phân.

Integer.toOctalString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang bát phân.

Integer.toHexString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang thập lục phân.

Integer.sum(firstNumber, secondNumber);: tính tổng 2 số firstNumber và secondNumber.

Bài giải bài tập trên như sau:

Bài tập
package datatype;

import java.util.Scanner;

public class DataTypeInJava {

	public static void main(String[] args) {
		int firstNumber, secondNumber, thirdNumber;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// Nhập 2 số từ bàn phím
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		firstNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		secondNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ ba: ");
		thirdNumber = scanner.nextInt();
		
		// 1. Hiển thị ra màn hình số lớn nhất trong 3 số đó.
		int tempMax = Integer.max(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Số lớn nhất trong 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và "  
				+ thirdNumber + " là " + Integer.max(tempMax, thirdNumber));
		
		// 2. 1. Hiển thị ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số đó.
		int tempMin = Integer.min(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Số nhỏ nhất trong 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và "  
				+ thirdNumber + " là " + Integer.min(tempMin, thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số nhị phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số bát phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số thập lục phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(thirdNumber));
		
		// 4. Tính tổng của 3 số vừa nhập (không dùng phép cộng).
		System.out.println("\n");
		int tempSum = Integer.sum(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Tổng của 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và " + 
				thirdNumber + " = " + Integer.sum(tempSum, thirdNumber));
	}
}

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top