TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thực hiện các phép toán đơn giản với số bằng Java

Nhập 3 số nguyên bất kỳ từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hiển thị ra màn hình số lớn nhất trong 3 số đó.

2. Hiển thị ra màn hình số nhỏ nhất trong 3 số đó.

3. Chuyển đổi 3 số đó thành số nhị phân, thập lục phân, bát phân và hiển thị ra màn hình.

4. Hiển thị tổng của 3 số vừa nhập (không sử dụng phép cộng hai số). 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài tập này, tôi có sử dụng đến lớp Scanner để nhập và xuất hai số được nhập từ bàn phím. Phương thức nextInt() sẽ trả về kiểu dữ liệu int.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

 Ngoài ra, tôi còn sử dụng một số phương thức có sẵn trong Java để giải quyết một số yêu cầu của bài tập như sau:

Integer.max(firstNumber, secondNumber);: tìm ra số lớn hơn trong 2 số firstNumbersecondNumber.

Integer.min(firstNumber, secondNumber);: tìm ra số nhỏ hơn trong 2 số firstNumber secondNumber.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Integer.toBinaryString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang nhị phân.

Integer.toOctalString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang bát phân.

Integer.toHexString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang thập lục phân.

Integer.sum(firstNumber, secondNumber);: tính tổng 2 số firstNumber và secondNumber.

Bài giải bài tập trên như sau:

Bài tập
package datatype;

import java.util.Scanner;

public class DataTypeInJava {

	public static void main(String[] args) {
		int firstNumber, secondNumber, thirdNumber;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// Nhập 2 số từ bàn phím
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		firstNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		secondNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ ba: ");
		thirdNumber = scanner.nextInt();
		
		// 1. Hiển thị ra màn hình số lớn nhất trong 3 số đó.
		int tempMax = Integer.max(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Số lớn nhất trong 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và "  
				+ thirdNumber + " là " + Integer.max(tempMax, thirdNumber));
		
		// 2. 1. Hiển thị ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số đó.
		int tempMin = Integer.min(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Số nhỏ nhất trong 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và "  
				+ thirdNumber + " là " + Integer.min(tempMin, thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số nhị phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số bát phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số thập lục phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(thirdNumber));
		
		// 4. Tính tổng của 3 số vừa nhập (không dùng phép cộng).
		System.out.println("\n");
		int tempSum = Integer.sum(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Tổng của 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và " + 
				thirdNumber + " = " + Integer.sum(tempSum, thirdNumber));
	}
}

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải