Home > Java > Java core > Thực hiện các phép toán đơn giản với số bằng Java
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Thực hiện các phép toán đơn giản với số bằng Java

Nhập 3 số nguyên bất kỳ từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hiển thị ra màn hình số lớn nhất trong 3 số đó.

2. Hiển thị ra màn hình số nhỏ nhất trong 3 số đó.

3. Chuyển đổi 3 số đó thành số nhị phân, thập lục phân, bát phân và hiển thị ra màn hình.

4. Hiển thị tổng của 3 số vừa nhập (không sử dụng phép cộng hai số). 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài tập này, tôi có sử dụng đến lớp Scanner để nhập và xuất hai số được nhập từ bàn phím. Phương thức nextInt() sẽ trả về kiểu dữ liệu int.

 Ngoài ra, tôi còn sử dụng một số phương thức có sẵn trong Java để giải quyết một số yêu cầu của bài tập như sau:

Integer.max(firstNumber, secondNumber);: tìm ra số lớn hơn trong 2 số firstNumbersecondNumber.

Integer.min(firstNumber, secondNumber);: tìm ra số nhỏ hơn trong 2 số firstNumber secondNumber.

Integer.toBinaryString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang nhị phân.

Integer.toOctalString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang bát phân.

Integer.toHexString(firstNumber));: chuyển đổi từ hệ cơ số thập phân sang thập lục phân.

Integer.sum(firstNumber, secondNumber);: tính tổng 2 số firstNumber và secondNumber.

Bài giải bài tập trên như sau:

Bài tập
package datatype;

import java.util.Scanner;

public class DataTypeInJava {

	public static void main(String[] args) {
		int firstNumber, secondNumber, thirdNumber;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// Nhập 2 số từ bàn phím
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		firstNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		secondNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ ba: ");
		thirdNumber = scanner.nextInt();
		
		// 1. Hiển thị ra màn hình số lớn nhất trong 3 số đó.
		int tempMax = Integer.max(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Số lớn nhất trong 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và "  
				+ thirdNumber + " là " + Integer.max(tempMax, thirdNumber));
		
		// 2. 1. Hiển thị ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số đó.
		int tempMin = Integer.min(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Số nhỏ nhất trong 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và "  
				+ thirdNumber + " là " + Integer.min(tempMin, thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số nhị phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số nhị phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toBinaryString(thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số bát phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số bát phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toOctalString(thirdNumber));
		
		// 3. Chuyển đổi thành hệ cơ số thập lục phân.
		System.out.println("\n");
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + firstNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(firstNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + secondNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(secondNumber));
		System.out.println("Hệ cơ số thập lục phân của " + thirdNumber + " = " + 
				Integer.toHexString(thirdNumber));
		
		// 4. Tính tổng của 3 số vừa nhập (không dùng phép cộng).
		System.out.println("\n");
		int tempSum = Integer.sum(firstNumber, secondNumber);
		System.out.println("Tổng của 3 số " + firstNumber + ", " + secondNumber + " và " + 
				thirdNumber + " = " + Integer.sum(tempSum, thirdNumber));
	}
}

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Thực hiện các phép toán đơn giản với số bằng Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP