Home > C / C++ > Học C++ > Using namespace std trong C++ là gì?

Using namespace std trong C++ là gì?

Cho mình hỏi từ khóa using namespace std; trong C++ có công dụng gì? Tại sao các ứng dụng C++ đều có sử dụng từ khóa này?

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc khi học lập trình C++ cơ bản. Và trước khi hiểu ý nghĩa của nó thì bạn phải hiểu một chút về namespace đã nhé.

Từ khóa using namespace được dùng để khai báo sử dụng một namespace nào đó. Một namespace trong C++ có nghĩa là một không gian riêng nào đó, và các đoạn code trong mỗi namespace là tách biệt lẫn nhau.

Ví dụ bạn cần tạo ra hai lớp trùng nhau như sau:

// lib1.h
class String
{
};

// lib2.h
class String
{
};

Nếu bạn không đặt hai class này nằm trong hai namespace khác nhau thì nó sẽ bị lỗi khai báo trùng tên class ngay.

Quay trở lại với câu hỏi using namespace std trong C++ là gì thì mình giải thích thế này:

std là một namespace chứa các thư viện chuẩn của C++, trong namespace này có rất nhiều hàm hữu ích giúp bạn viết mã nguồn dễ dàng hơn rất nhiều so với ngôn ngữ C.

Tức nếu không khai báo dòng đó thì bạn sẽ sử dụng hàm cout dạng như sau:

std::cout("string");

Nhưng khi bạn khai báo dòng đó rồi thì chỉ cần viết đơn giản như sau:

cout('string');

C++ sẽ tự hiểu là bạn đang có sử dụng namespace std nên tự áp đặt lên hàm cout.

Sau này bạn muốn sử dụng thêm namespace khác thì cũng sử dụng cú pháp này nhé.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Using namespace std trong C++ là gì?
Sự khác nhau giữa endl và \n trong C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP