TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Bài tập tương tác với 2 List

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Khai báo 2 mảng colorscolors2 và thêm các phần tử cho 2 mảng đó.
  • Tạo mới 2 List listlist2 có các phần tử là phần tử của 2 mảng vừa khai báo.
  • Thêm các phần tử có trong list2 vào trong list, sau đó đưa list2 trở về 1 danh sách rỗng (không có phần tử nào) và hiển thị list.
  • Chuyển các phần tử có trong list thành ký tự in hoa và hiển thị lại list đó.
  • Xóa các phần tử trong list từ phần tử thứ 4 đến phần tử thứ 6. Hiển thị lại list sau khi xóa.
  • Đảo ngược list và hiển thị lại list sau khi đảo ngược.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài tập này, chúng ta sẽ sử dụng các phương thức như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • addAll(): Thêm các phần tử của list này vào trong 1 list khác.
  • set(Element e): Thay thế các phần tử trong list bằng phần tử e
  • subList(int fromIndex, int toIndex): trả về 1 list được tách từ phần tử thứ fromIndex đến phần tử đững trước phần tử thứ toIndex trong 1 list đã tồn tại.
  • previous(): Hiển thị các phần tử trong list theo thứ tự từ phần tử đầu đến phần tử cuối.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String colors[] = {"black", "yellow", "green", "blue", "violet", "silver"};
	String colors2[] = {"gold", "white", "brown", "blue", "gray", "silver"};
		
	// khai báo 2 List có Class triển khai là LinkedList
	List<String> list = new LinkedList<>();
	List<String> list2 = new LinkedList<>();
		
	// thêm các phần tử có trong 2 mảng
	// vào trong list và list2
	for (int count = 0; count < colors.length; count++) {
		list.add(colors[count]);
		list2.add(colors2[count]);
	}
		
	// thêm các phần tử của list2 vào trong list
	// và list2 trở về null (không có phần tử nào)
	list.addAll(list2);
	list2 = null;
		
	// hiển thị các phần tử có trong list
	System.out.println("Các phần tử có trong list: ");
	for (int count = 0; count < list.size(); count++) {
		System.out.print(list.get(count) + "\t");
	}
		
	// chuyển các phần tử trong list thành chữ hoa
	ListIterator<String> listIterator = list.listIterator();
	while (listIterator.hasNext()) {
		String str = listIterator.next();
		listIterator.set(str.toUpperCase());
	}
	System.out.println("\nCác phần tử có trong list sau khi chuyển đổi: ");
	for (int count = 0; count < list.size(); count++) {
		System.out.print(list.get(count) + "\t");
	}
		
	// xóa phần tử trong phạm vi 4 đến 6 trong list
	// sử dụng phương thức clear()
	list.subList(4, 7).clear();
	System.out.println("\nCác phần tử có trong list sau khi xóa: ");
	for (int count = 0; count < list.size(); count++) {
		System.out.print(list.get(count) + "\t");
	}
		
	// đảo list sử dụng ListIterator
	// listIterator này sẽ trỏ tới phần tử cuối cùng trong list
	listIterator = list.listIterator(list.size());
	System.out.println("\nlist sau khi đảo ngược: ");
	while (listIterator.hasPrevious()) {
		System.out.print(listIterator.previous() + "\t");
	}
}
	

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitapList PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải