Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Kiểm tra một số là chẵn hay lẻ

C++ - Kiểm tra một số là chẵn hay lẻ

VIết chương trình kiểm tra một số nguyên bất ký được nhập từ bàn phím là số chẵn hay số lẻ.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Một số được gọi là số chẵn khi nó chia hết cho 2, còn số lẻ thì không chia hết cho 2

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số từ bàn phím, ta gọi đó là biến so
 • Sử dụng cấu trúc điều khiển switch case cho so chia 2 lấy phần dư, như là switch(so%2)
 • Có 2 giá tri cho so đó là 0 và 1
 • Nếu số dư là 0 thì in ra màn hình là số chẵn
 • Nếu số dư là 1 thì in ra màn hình là số lẻ

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng cấu trúc điều khiển switch case trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  char so;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  switch(so % 2)
  {
    case 0: 
      cout << so << " la so chan" << endl;
      break;
    case 1: 
      cout << so << " la so le" << endl;
      break;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số là 5:

ex switch case 1 JPG

Khi nhập số là 4:

ex switch case 2 JPG

Nguồn: freetuts.net

5. Bài tập switch case c++
C++ - Nhập tháng số in ra tên tháng
C++ - Tìm số ngày của một tháng bất kỳ được nhập từ bàn phím
C++ - Tạo một máy tính đơn giản
C++ - Kiểm tra ký tự là nguyên âm hay phụ âm
C++ - Kiểm tra một số là chẵn hay lẻ
Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP